FOB 2015-2

Offentligt ansattes accept af invitationer. Vicehospitalsdirektør og ægtefælle til frokost hos pårørende

05-04-2015

 

 

Ombudsmanden rejste en sag over for Region Hovedstaden, i anledning af at en vicedirektør på et hospital sammen med sin ægtefælle deltog i en frokost hos ambassadøren for et land på Den Arabiske Halvø. Frokosten foregik, mens ambassadørens mor var indlagt på hospitalet. Deltagelsen i frokosten havde vakt offentlig omtale, og der blev i den forbindelse stillet spørgsmål om særbehandling af ambassadørens mor. 

Der havde under moderens indlæggelse været tale om et helt usædvanligt, konfliktfyldt og ressourcekrævende forløb med de pårørende. Vicedirektøren skønnede derfor i situationen, at det var rigtigst at tage imod frokostinvitationen for at understøtte en løsning af de problemer, der var opstået.     

Ombudsmanden fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte regionens beslutning om ikke at kritisere vicedirektørens skøn i den konkrete situation. Ombudsmanden understregede dog samtidig, at det som udgangspunkt var klart forkert at deltage i en sådan frokost, fordi det kunne efterlade en mistanke om, at der blev givet usaglige fordele. Det forhold, at vicedirektøren tog sin ægtefælle med, var desuden med til at styrke en sådan mistanke og skabe helt særlig tvivl om det tjenstligt-saglige i at deltage i frokosten.  

(Sag nr. 15/00989)