FOB 2015-14

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme

24-03-2015

 

 

En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt i ministeriets korrespondance med henholdsvis sydkoreanske myndigheder og Global Green Growth Institute (GGGI) vedrørende en sydkoreansk undersøgelse af GGGI. Udenrigsministeriet havde henvist til offentlighedslovens § 32, stk. 1, om rigets udenrigspolitiske interesser og anført, at oplysningerne var modtaget og udvekslet som led i et diplomatisk samarbejde med forbehold om diskretion under en stiltiende indbyrdes anerkendt og efterlevet kutyme.   

Ombudsmanden udtalte, at der – ligesom efter den tidligere offentlighedslov – kan foreligge en berettiget forventning om hemmeligholdelse, uden at der i forbindelse med fremsendelsen af dokumenterne foreligger en egentlig tilkendegivelse af, at danske myndigheder ikke bør offentliggøre dokumenterne.  

Efter en gennemgang af sagen fandt ombudsmanden ikke grundlag for at tilsidesætte Udenrigsministeriets vurdering af, at de sydkoreanske myndigheder – baseret på en international kutyme om diskretion for diplomaters virke – havde en berettiget forventning om, at oplysningerne ikke ville blive offentliggjort. Ombudsmanden var derfor enig med Udenrigsministeriet i, at oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens § 32, stk. 1.  

(Sag nr. 14/04763)