Politiet vil lave oversigter over magtbrug ved tvangsudsendelser

05-03-2015

For første gang har politiet udarbejdet en sammenfattende beskrivelse af brug af magtmidler i forbindelse med tvangsudsendelser. Det sker på baggrund af en anbefaling fra Folketingets Ombudsmand, der løbende fører tilsyn med politiets tvangsudsendelser. 

Ombudsmanden har tidligere kritiseret, at politiet ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret bl.a. magtbrug i forbindelse med tvangsudsendelser. Dokumentationen er imidlertid forbedret over de seneste år, og politiet har nu oplyst, at der også fremover kommer årlige opgørelser over brug af magt.  

”Tvangsmæssige udsendelser skal ske med respekt for individet og uden unødig magtanvendelse. Det er derfor vigtigt, at politiets brug af magtmidler registreres og kontrolleres”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Under udsendelser kan politiet – hvis det er nødvendigt – bruge forskellige magtmidler som f.eks. fikseringsbælter, plasticstrips og håndkraft. Politiets første oversigt over magtmidler giver et overblik over andet halvår 2013, og den indeholder registreringer af alle situationer, hvor der har været brugt magt. 

Ombudsmanden: Ingen unødige magtanvendelser

Folketingets Ombudsmand har siden 2011 ført tilsyn med politiets tvangsmæssige udsendelser af udlændinge. Ombudsmandens opgave er at bedømme, om politiets udsendelser følger gældende ret, herunder bl.a. Danmarks forpligtelser i henhold til EU-retten og internationale menneskerettighedskonventioner, og god forvaltningsskik. 

Ombudsmanden konkluderer i sin seneste redegørelse vedrørende udsendelser i 2013, at politiet har gennemført tvangsudsendelser med respekt for det enkelte individ og uden unødig magtanvendelse. Ombudsmandens gennemgang af 1.074 udsendelsessager fra 2013 viser, at politiet brugte magt i 30 sager, og at de mest benyttede magtmidler var greb/håndkraft og fikseringsbælte. 

Se ombudsmandens redegørelse over udsendelser i 2013

For yderligere kommentarer, kontakt: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf.: 20 33 97 52 

Fuldmægtig Klavs Kinnerup Hede, tlf.: 33 43 54 82 (20 44 75 84)

 

 

FAKTA 

Politiets brug af magtmidler

De overordnede principper for politiets magtanvendelse er fastsat i politilovens kapitel 4. Her fremgår det bl.a. af § 16, at politiets magtanvendelse skal være nødvendig og forsvarlig, og at den alene må ske med midler og i en udstrækning, der står i rimeligt forhold til den interesse, der søges beskyttet. Politiet skal desuden anvende magt så skånsomt, som omstændighederne tillader, og således at eventuelle skader begrænses til et minimum. 

I forhold til politiets anvendelse af magt ved tvangsudsendelser følger det desuden af politiets interne retningslinjer om udsendelsesarbejdet, at anvendelsen af magt altid skal foregå på en sådan måde, at det giver anledning til mindst mulig forstyrrelse i forhold til omgivelserne. 

Ved tvangsudsendelser kan politiet bl.a. anvende håndkraft/greb, plastic-strips/håndjern og fikseringsbælte. 

 

Ombudsmandens tilsyn med tvangsudsendelser  

 • Folketingets Ombudsmand fører tilsyn med tvangsmæssige udsendelser af udenlandske statsborgere, som ikke har lovligt ophold i Danmark.  
   
 • Opgaven blev tildelt ombudsmanden i forbindelse med, at Danmark med virkning fra 1. april 2011 gennemførte EU’s udsendelsesdirektiv, der udstikker fælles standarder og procedurer for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold. 
   
 • I Danmark er det politiet, som sørger for udlændinges udrejse af landet, når de ikke udrejser frivilligt. 
   
 • Formålet med ombudsmandens tilsyn er at sikre, at politiets tvangsmæssige udsendelser sker med respekt for individet og uden unødig magtanvendelse. Ombudsmanden skal bedømme, om politiet handler i strid med gældende ret og god forvaltningsskik, jf. ombudsmandslovens § 21. Desuden vurderes udsendelserne også i forhold til de internationale og nationale retningslinjer, der findes på området.
   
 • Ifølge udlændingelovens § 30 a, stk. 3, foretages tilsynet på grundlag af regelmæssige indberetninger fra politiet og en gennemgang af et antal afsluttede konkrete udsendelsessager. Ombudsmanden kan endvidere efter § 30 a, stk. 4, 1. pkt., være til stede under politiets udsendelser.
   
 • Ved gennemgangen af udsendelsessagerne undersøger ombudsmanden alle sager, der er omfattet af ombudsmandens tilsyn, for magtanvendelse. I 2013 var 1.074 udsendelsessager omfattet af ombudsmandens tilsyn. På baggrund af undersøgelsen valgte ombudsmanden at udtage 49 sager til nærmere gennemgang, herunder 30 sager, hvor politiet havde anvendt magt. En medarbejder fra ombudsmandsinstitutionen var til stede under 11 af politiets tvangsudsendelser i 2014.