Ombudsmanden opfordrer til afklaring af regler om specialbørnehaver

04-06-2015

En kommune omlagde en specialbørnehave til en almindelig børnehave og kunne derved indføre forældrebetaling og årligt spare ca. 1,7 mio. kr. Lignende omlægninger er gennemført i andre kommuner. Men er det lovligt? 

Det har ombudsmanden undersøgt, og han finder spørgsmålet meget tvivlsomt. Derfor opfordrer han nu Socialministeriet til afklaring af reglerne, så både forældre og kommuner ved, hvad de skal rette sig efter. 

”Lovgivningen på området er uklar, og det har stor praktisk betydning, om kommunerne kan lave denne form for omlægning. Det bør derfor overvejes, om ikke Folketinget skal have lejlighed til at forholde sig til det”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, der har taget sagen op efter en klage fra en forælder. 

Samme børnehave, men anden lovgivning

I den konkrete sag gik barnet i en specialbørnehave for børn med handicap. Specialbørnehaven var oprettet efter reglerne i serviceloven. Det betød bl.a., at forældrene ikke skulle betale for børnehavepladsen. 

Kommunen ændrede imidlertid specialbørnehaven til at være et dagtilbud efter reglerne i dagtilbudsloven. Omlægningen betød overordnet set ikke noget for pasningen eller behandlingen af børnene, men medførte, at der kunne indføres samme forældrebetaling som i kommunens øvrige dagtilbud. Omlægningen gav samlet set kommunen en besparelse på ca. 1,7 mio. kr. om året. 

Efter ombudsmandens opfattelse kan lovgivningen på området umiddelbart forstås på den måde, at en sådan omlægning er lovlig. En gennemgang af reglernes forhistorie viser imidlertid, at det er tvivlsomt, om dette har været hensigten. Det er baggrunden for, at ombudsmanden opfordrer til afklaring af regelsættet. Han har ikke grundlag for at kritisere kommunen i den konkrete sag. 

Udover at rejse sagen over for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har ombudsmanden orienteret Folketingets Retsudvalg og Folketingets Socialudvalg. 

Læs hele udtalelsen her.

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Kontorchef Bente Mundt, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA 

Hvis ombudsmanden i særlige tilfælde bliver opmærksom på mangler ved gældende love eller administrative bestemmelser, skal ombudsmanden give Folketinget og vedkommende minister meddelelse herom. Det følger af ombudsmandslovens § 12.