Kommuner skal være varsomme med at anmelde børn til politiet

25-11-2015

Efter at en specialskolelærer blev overfaldet af en 10-årig elev, anmeldte skolen eleven til politiet. Skolen fulgte dermed de retningslinjer, som Halsnæs Kommune havde fastsat og indskærpet. 

Men Folketingets Ombudsmand mener ikke, at skolen skulle have anmeldt eleven, og han fastslår i en ny udtalelse, at myndigheder generelt skal være meget varsomme med at anmelde børn under 15 år til politiet. Det skyldes, at børn under 15 år ikke kan straffes. 

”Eleven var langt under den kriminelle lavalder, og politiet anså det da også for en sag mellem skolen og eleven. Det er en grundlæggende konsekvens af straffelovens princip om kriminel lavalder, at myndigheder kun må anmelde børn under 15 år til politiet, hvis særlige forhold gør det relevant”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Ombudsmanden har efter den konkrete sag rejst spørgsmålet om politianmeldelse af børn generelt over for Halsnæs Kommune. Han peger på, at der bør være stor bevidsthed i kommunen om ikke uberettiget at videregive oplysninger om børn til politiet. 

Læs ombudsmandens udtalelse

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52.

  

FAKTA 

  • Ombudsmanden kan på eget initiativ iværksætte en undersøgelse eller bede en myndighed om nærmere oplysninger om en sag. Det fremgår af ombudsmandslovens § 17, stk. 1.
     
  • Det følger af bestemmelserne i § 5 i persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000), at der ikke må behandles personoplysninger, hvis ikke behandlingen tjener et sagligt formål og er relevant. En kommunes anmeldelse til politiet af en voldshandling foretaget af en person, f.eks. en skoleelev, mod en lærer i skoletiden er en behandling af personoplysninger, der er omfattet af § 5 i persondataloven. 

  • Det følger af § 15 i straffeloven, at handlinger, der er foretaget af børn under 15 år, ikke straffes, og at det derfor ikke er relevant at inddrage politiet i en sag om et barn under 15 år, medmindre der er særlige omstændigheder – som f.eks. at henvendelsen sker som led i det såkaldte SSP-samarbejde (det lokale samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi). 

  • Efter § 10 i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (lovbekendtgørelse nr. 1209 af 18. november 2014) er erstatning normalt betinget af, at lovovertrædelsen er anmeldt til politiet. Der verserer for tiden en retssag anlagt af BUPL mod Erstatningsnævnet vedrørende nævnets praksis om politianmeldelse i sager om plejepersonales mv. tilskadekomst i arbejdstiden. Retssagen udelukker, at Folketingets Ombudsmanden kan foretage sig noget vedrørende Erstatningsnævnets praksis (§ 7, stk. 2, i ombudsmandsloven).