Journalist fik ministerbetjeningsdokumenter efter princip om meroffentlighed

05-05-2015

En journalist fik for nylig aktindsigt i en række høringssvar vedrørende en omdiskuteret ændring af udlændingeloven, der i første omgang blev tilbageholdt af Justitsministeriet som en del af ministerbetjeningen. Efter ombudsmandens høring gav Justitsministeriet imidlertid journalisten aktindsigt, og ombudsmanden indstillede derfor sin undersøgelse i sagen. 

”Denne sag er et eksempel på, at ministerbetjeningsbestemmelsen også fanger dokumenter, som efter deres indhold umiddelbart kan forekomme meget lidt ’farlige’. Den viser derfor også, hvor vigtigt det er med en reel anvendelse af meroffentlighedsprincippet, hvis man skal nå frem til rimelige resultater. Jeg glæder mig over, at Justitsministeriet efter fornyet overvejelse selv har valgt at give aktindsigt”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

De otte dokumenter, der blev givet meraktindsigt i, var høringssvar fra syv forskellige ministerier til et lovforslag om ændring af udlændingeloven. Flere af ministerierne havde ingen bemærkninger til lovforslaget, hvorimod andre ministerier havde enkelte bemærkninger. 

Generel undersøgelse af ministerbetjeningsregel

Allerede ved vedtagelsen af den nye offentlighedslov for to år siden understregede Jørgen Steen Sørensen, at han vil holde myndighederne ”hårdt fast på at give offentligheden og ikke mindst medierne den ret, som følger af loven”. Ombudsmanden har siden haft stor fokus på lovens mest kontroversielle regel, ministerbetjeningsreglen, der har til formål at beskytte myndighedernes interne og politiske beslutningsproces, og på anvendelsen af meroffentlighedsprincippet på dette område. Som den foreliggende sag viser, bør myndighederne give aktindsigt også i ministerbetjeningsdokumenter, hvis der ikke er noget reelt problem i det. 

Ombudsmanden foretager i øjeblikket en generel undersøgelse af ministeriernes brug af ministerbetjeningsreglen, herunder brugen af meroffentlighedsprincippet i disse sager. 

 

Se hele sagen om de udleverede høringssvar her. 

Se ombudsmandens nyhed om undersøgelse af ministeriernes brug af ministerbetjeningsreglen af 27. februar 2015 her.

Se seneste nyhed om ministerbetjening af 10. marts 2015 her. 

 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Kontorchef Lisbeth Adserballe, tlf. 33 13 25 12 

 

FAKTA 

Offentlighedslovens § 14 om meroffentlighed lyder således: 

”§ 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af §§ 23-35. Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. 

(…)”