Udsigt til hurtigere svar på klager over kommuners afgørelser om aktindsigt

20-10-2015

Hvis man klager over afslag på aktindsigt i en kommune eller region, kan man fremover regne med væsentlig hurtigere behandling i Statsforvaltningen. 

I en konkret sag havde Statsforvaltningen været 7 måneder om at behandle en klage over en kommunes afslag på aktindsigt. Det fik ombudsmanden til at rejse spørgsmålet om Statsforvaltningens sagsbehandlingstid i aktindsigtssager over for Social- og Indenrigsministeriet. Ombudsmanden henviste til, at selv om Statsforvaltningen ikke er underlagt lovbestemte frister for behandlingen af klagesager om aktindsigt, bør sådanne sager behandles med en vis hurtighed. 

Under sagen kom det bl.a. frem, at Statsforvaltningen ikke havde fastsat et specifikt mål for sagsbehandlingstiden i klagesager om aktindsigt. 

Statsforvaltningen lægger sig op ad ombudsmandens mål
Social- og Indenrigsministeriet – som har det overordnede ansvar for Statsforvaltningen – har nu oplyst over for ombudsmanden, at Statsforvaltningen fra sommeren 2016 forventes at kunne behandle klager over aktindsigt i kommuner og regioner inden for de samme tidsmæssige rammer som ombudsmandsinstitutionen. Det betyder, at de tungeste sager normalt vil være afsluttet inden for 40 arbejdsdage, regnet fra det tidspunkt, hvor sagen er klar til behandling. 

”Det er en hjørnesten i den nye offentlighedslov, at sager om aktindsigt skal behandles hurtigt. Det gælder også klagesager, for ellers giver det ikke meget mening at klage over afslag. Derfor er det positivt, at der nu bliver strammet op i Statsforvaltningen,” siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Ombudsmanden vil også fremover følge med i, hvordan sagsbehandlingstiden i Statsforvaltningens sager om aktindsigt udvikler sig. 

Ombudsmandens brev til Social- og Indenrigsministeriet kan læses her

Ombudsmandens målsætninger om sagsbehandlingstiden i aktindsigtssager kan ses her.

 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, telefon 20 33 97 52 

Kontorchef Lisbeth Adserballe, telefon 33 13 25 12 

 

FAKTA
Mange afgørelser om aktindsigt, som træffes af kommuner og regioner, kan ikke påklages til en administrativ klageinstans, da kommuner og regioner ikke står i et almindeligt underordnelsesforhold til anden forvaltningsmyndighed. I stedet kan sådanne afgørelser indbringes for Statsforvaltningen som tilsynsmyndighed. 

Offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) indeholder i § 37 følgende regler om de almindelige administrative klageinstansers behandling af klagesager om aktindsigt: 

”§ 37. Afgørelser om aktindsigt kan påklages særskilt og direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører.

Stk.2. Klagen fremsendes til den myndighed m.v., hvis afgørelse der klages over. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen af klagen videresende sagen og dens dokumenter til klageinstansen.

Stk.3. Klageinstansen skal inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen af en klage over en afgørelse om aktindsigt have færdigbehandlet klagen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet ikke er muligt. Klageren skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. 

…” 

Om indbringelse af en sag for den kommunale og regionale tilsynsmyndighed – dvs. Statsforvaltningen – bestemmer lovens § 38 følgende: 

”§ 38. En afgørelse om afslag på aktindsigt, der er truffet af en kommune, en region eller et kommunalt fællesskab i sager, hvor der ikke er nogen administrativ klageinstans, skal være ledsaget af vejledning om muligheden for at indbringe sagen for den kommunale og regionale tilsynsmyndighed og om den fremgangsmåde, der er nævnt i 2. pkt. En henvendelse om at indbringe sagen for den kommunale og regionale tilsynsmyndighed skal rettes til den pågældende kommune eller region m.v. i overensstemmelse med ordningen i § 37, stk. 2. 

…” 

Selv om § 38 ikke fastsætter egentlige frister for Statsforvaltningens færdigbehandling af en klage i en aktindsigtssag, forudsætter forarbejderne til offentlighedsloven og selve offentlighedsordningen som sådan, at disse sager behandles med en vis hurtighed (se lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, bemærkninger til § 38).