Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin omfattet af offentlighedsloven

07-07-2015

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin – også kaldet RADS – er efter ombudsmandens opfattelse en myndighed inden for den offentlige forvaltning. Det betyder bl.a., at rådet er omfattet af offentlighedsloven. 

RADS er oprettet af Danske Regioner og har til opgave at udstede behandlingsvejledninger til landets sygehuse. Vejledningerne har betydning for, hvilken medicin patienterne tilbydes. 

Ombudsmanden modtog i sidste halvdel af 2014 tre klager over afslag på aktindsigt i RADS. Alle afslag var givet, med den begrundelse at RADS ikke var omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt, fordi rådet var oprettet på privatretligt grundlag. Det er ombudsmanden ikke enig i. 

Ombudsmanden har nu har bedt RADS om at behandle de tre konkrete aktindsigtsanmodninger igen. 

Du kan læse ombudsmandens endelige redegørelse her

 

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, telefon 20 33 97 52 

Kontorchef Lisbeth Adserballe, telefon 33 13 25 12 

 

FAKTA: 

Ombudsmanden har i denne sag undersøgt spørgsmålet om, hvorvidt RADS er omfattet af offentlighedsloven. Det har først og fremmest betydning for, om offentlighedslovens regler om bl.a. aktindsigt gælder for RADS, men det har også betydning for, om ombudsmanden kan behandle klager over RADS. 

I forbindelse med behandlingen af sagen har det været relevant at inddrage offentlighedslovens § 2 og § 3, stk. 1, der har følgende ordlyd: 

”§ 2. Loven finder anvendelse på al virksomhed, der udøves af myndigheder inden for den offentlige forvaltning. 

§ 3. Loven finder bortset fra bestemmelserne i §§ 11 og 12 og §§ 15-17 anvendelse på al virksomhed, der udøves af

1)  selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet ved lov eller i henhold til lov,

2)  selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet på privatretligt grundlag, og     som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentligt tilsyn og intensiv offentlig kontrol, og

3)  KL og Danske Regioner.” 

RADS er som offentlig myndighed omfattet af ombudsmandens kompetence. Det betyder, at ombudsmanden kan behandle klager over eksempelvis afgørelser om aktindsigt truffet af RADS. 

Reglerne om ombudsmandens kompetence findes i ombudsmandslovens kapitel 2.