Ombudsmanden: Myndigheder må ikke afvise nye oplysninger

06-10-2015

En borger, som har klaget over en afgørelse, kan normalt altid komme med nye oplysninger til sin sag. Ankestyrelsen kan derfor ikke afvise at inddrage nye oplysninger. Det er nu slået fast, efter at ombudsmanden har spurgt til Ankestyrelsens praksis. 

I en konkret klagesag blev ombudsmanden opmærksom på, at Ankestyrelsen helt havde afvist at se på nye lægeoplysninger fra en kvinde. De nye lægeoplysninger betød ellers, at kvindens méngrad var større end først antaget, og at hun derfor havde ret til erstatning. Efter at ombudsmanden gik ind i sagen, æn­drede Ankestyrelsen holdning og inddrog de nye oplysninger i sagen. Herefter fik kvinden erstatning. 

”En borger, som klager, må gerne komme med nye oplysninger. Nogle gange skal klagemyndigheden også selv indhente nye oplysninger i sagen. Det er kort sagt klagemyndighedens – i denne sag Ankestyrelsens – opgave at træffe den rigtige afgørelse. Derfor kan myndigheden ikke nøjes med kun at se på de gamle oplysninger i sagen, men må også inddrage de nye”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Flere initiativer skal forebygge lignende fejl

Bl.a. på baggrund af den konkrete sag spurgte ombudsmanden til Ankestyrelsens praksis vedrørende behandlingen af nye oplysninger i sagerne. Ankestyrelsen oplyste, at der har været en uens måde at behandle den slags situationer på, men fremover skal flere initiativer sikre, at nye oplysninger i en klagesag bliver inddraget. Ankestyrelsen har bl.a. præciseret og opdateret sin vejledning og undervist medarbejderne. 

Ombudsmanden er tilfreds med Ankestyrelsens initiativer. Han siger dog, at han stadig vil have fokus på problemstillingen – også i forhold til andre klagemyndigheder. Ombudsmanden opfordrer i øvrigt borgere, som mener, at de fejlagtigt har fået afvist nye oplysninger hos Ankestyrelsen, til i første omgang at henvende sig til Ankestyrelsen. 

 

Du kan læse ombudsmandens udtalelse her

For yderligere oplysninger i sagen: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Områdechef Kirsten Talevski, tlf. 33 13 25 12 

 

FAKTA 

Undersøgelsesprincippet (eller officialprincippet)

Princippet betyder, at en myndighed, inden der træffes afgørelse i sagen, har pligt til i relevant omfang at undersøge sagen, så det sikres, at myndigheden træffer den rigtige afgørelse. Myndigheden har med andre ord ansvaret for, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes den rigtige afgørelse. 

Princippet er lovfæstet i § 10 i retssikkerhedsloven, der gælder for sager inden for det sociale område. 

Nova

En klagemyndighed skal ikke nødvendigvis kun forholde sig til de samme oplysninger som den myndighed, der bliver klaget over. Klagemyndigheden skal nemlig under sagens behandling i relevant omfang også inddrage eventuelle nye oplysninger (nova) fra klageren. 

Nogle gange fører nye oplysninger til, at sagen ændrer sig så meget, at klagemyndigheden må sende sagen tilbage til underinstansen (den myndighed, der bliver klaget over). Andre gange skal klagemyndigheden blot inddrage de nye oplysninger og på denne baggrund enten give underinstansen ret (stadfæste) eller træffe en anden afgørelse.