Ombudsmanden ser nærmere på ministeriernes brug af ministerbetjeningsreglen

07-10-2014

 

Folketingets Ombudsmand har netop bedt samtlige ministerier om at opgøre antallet af aktindsigtssager, hvor de har brugt den såkaldte ministerbetjeningsregel. Ombudsmanden har samtidig bedt ministerierne om at oplyse, i hvor mange af disse sager de som led i meroffentlighed alligevel valgte at udlevere materialet. 

”Ministerbetjeningsreglen er den nye offentlighedslovs mest kontroversielle bestemmelse. Samtidig betoner loven princippet om meroffentlighed – altså at myndighederne uanset undtagelsesregler i hvert enkelt tilfælde har pligt til at overveje alligevel at give aktindsigt. Jeg vil i første omgang gerne have belyst, i hvilket omfang ministerbetjeningsreglen rent faktisk bliver anvendt, og hvor ofte ministerierne alligevel giver aktindsigt ud fra princippet om meroffentlighed”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Oplysningerne skal dække hele 2014, og ombudsmanden har derfor bedt om at modtage oplysningerne senest den 1. februar 2015. 

Når oplysningerne er modtaget, vil ombudsmanden tage stilling til, i hvilket omfang han vil indhente og gennemgå konkrete sager. 

”Det er vigtigt at understrege, at tallene ikke i sig selv viser, om myndighederne i den enkelte sag vurderer spørgsmålet om meroffentlighed korrekt. Men tallene kan give et billede af, om der er en problemstilling at gå videre med”, siger Jørgen Steen Sørensen. 

Ombudsmandens enslydende brev til samtlige ministerier kan læses her

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Områdechef Karsten Loiborg, tlf. 33 13 25 12
  

Se ombudsmandens tidligere kronik ”Myndighederne skal holdes fast på åbenhed”, bragt i Politiken den 11. juni 2013. 

 

FAKTA

Offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) trådte i kraft den 1. januar 2014. 

Lovens § 24, stk. 1, siger, at retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem et ministerium og dets underordnede myndigheder eller mellem ministerier på et tidspunkt, hvor ”der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand”. Der gælder en række modifikationer til dette, ligesom sagens faktiske grundlag mv. skal udleveres efter lovens almindelige regler, jf. bestemmelsens stk. 2 og 3.  

Meroffentlighedsprincippet er lovfæstet i offentlighedslovens § 14. Herefter har myndighederne i forbindelse med behandlingen af anmodninger om aktindsigt pligt til at overveje, om der kan gives aktindsigt i videre omfang, end hvad der følger af lovens undtagelsesbestemmelser.