Ikke kritik af afslag på humanitær opholdstilladelse til HIV-smittet

10-01-2014

Ombudsmanden kan ikke kritisere, at Justitsministeriet gav en HIV-smittet kvinde afslag på humanitær opholdstilladelse uden at undersøge, om hun kan få behandling i sit hjemland. Det er resultatet af en sag, som ombudsmanden for nylig har afsluttet. 

”HIV er en sygdom, der kan medføre døden, hvis den ikke bliver behandlet. Derfor er det en meget alvorlig sag, men jeg må konstatere, at myndighederne har fulgt den ret præcise praksis, der gælder på området, og som jeg må anse for tiltrådt af Folketinget. Det er på den baggrund ikke en sag, som jeg som ombudsmand kan gribe ind i”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Justitsministeriet gav den vestafrikanske kvinde afslag på humanitær opholdstilladelse. Kvinden var HIV-positiv. Hun var i behandling i Danmark, og mæng­den af virus i blodet var nedbragt til et umåleligt niveau, ligesom hun ikke havde haft følgesygdomme. Ministeriet mente derfor ikke, at kvinden led af en ”sygdom af meget alvorlig karakter”, idet der ikke var tale om en meget fremskreden HIV-infektion med betydeligt øget risiko for AIDS. I overensstemmelse med praksis på området undersøgte ministeriet derfor ikke, om der var behandlingsmuligheder i hjemlandet.
 

Reglerne er fulgt
Kvindens advokat klagede til ombudsmanden. Advokaten anførte, at kvinden risikerede at dø, hvis hun ikke fik behandling. Advokaten mente derfor, at det ville være i strid med menneskerettighederne ikke at undersøge behandlingsmulighederne i kvindens hjemland, inden hun blev sendt tilbage. 

”De danske myndigheder følger en ret præcis praksis på området, og jeg må anse denne praksis for tiltrådt af Folketinget. Justitsministeriets afgørelse i den foreliggende sag er i overensstemmelse med praksis. Hertil kommer, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis på området er meget restriktiv, og jeg har derfor ikke det nødvendige sikre grundlag for efter menneskerettighedskonventionen at tilsidesætte dansk praksis. På den baggrund kan jeg ikke kritisere, at ministeriet ikke har undersøgt behandlingsmulighederne i kvindens hjemland”, siger Jørgen Steen Sørensen.
 

Læs ombudsmandens udtalelse

 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Kontorchef, Johannes Martin Fenger, tlf. 33 13 25 12 

 

FAKTA
Humanitær opholdstilladelse kan gives efter udlændingelovens § 9 b, stk. 1, hvis væsentlige hensyn af humanitær karakter afgørende taler herfor. 

Det følger af forarbejderne til udlændingeloven, at det vil have undtagelsens karakter, at justitsministeren giver humanitær opholdstilladelse. 

Ministeriets notat om praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b, stk. 1, er tilgængeligt på hjemmesiden http://www.nyidanmark.dk/.