Forening oprettet af kommuner omfattet af offentlighedsloven

16-09-2014

Foreningen SBSYS, som er oprettet af en række kommuner og andre offentlige myndigheder, er omfattet af offentlighedsloven og dermed reglerne om aktindsigt. Det slår Folketingets Ombudsmand fast i en ny udtalelse. 

Foreningen, der leverer IT-ydelser til myndighederne, er ikke en del af den offentlige forvaltning, da foreningen er oprettet som et privatretligt selskab. Men foreningen er alligevel omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt, fordi den er ejet af offentlige myndigheder og udøver erhvervsdrift. 

”Sagen er et godt eksempel på, at en lang række private selskaber med den nye offentlighedslov er blevet omfattet af reglerne om aktindsigt, fordi de er offentligt ejet. Der er altså tale om selskaber, som ikke er en del af forvaltningen, men hvor offentligheden alligevel har adgang til at se deres dokumenter”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 


Journalist kan bede om aktindsigt igen

Foreningen afslog tilbage i oktober 2012 at give en journalist aktindsigt. Foreningen begrundede afslaget med, at den var oprettet på privatretligt grundlag og derfor ikke en del af den offentlige forvaltning. 

Ombudsmanden var enig i afslaget efter den tidligere offentlighedslov. Men da den nye offentlighedslov trådte i kraft under ombudsmandens behandling af sagen, tog han også stilling til, om foreningen er omfattet af den nye offentlighedslov. 

Ombudsmanden henviser nu journalisten til at anmode foreningen om aktindsigt efter den nye offentlighedslov, hvis han stadig ønsker det. Samtidig er journalisten blevet gjort opmærksom på, at han efter den nye offentlighedslov kun har krav på aktindsigt i dokumenter, der er indgået til eller oprettet af foreningen efter, at loven trådte i kraft den 1. januar 2014. 

Se ombudsmandens udtalelse her


Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Kontorchef Lisbeth Adserballe, tlf. 33 13 25 12 

 

FAKTA 

Den 1. januar 2014 trådte en ny offentlighedslov (lov nr. 606 af 12. juni 2013) i kraft, herunder bestemmelsen i § 4: 

”§ 4. Loven finder bortset fra bestemmelserne i §§ 11 og 12 og §§ 15-17 anvendelse på al virksomhed, der udøves af selskaber, hvis mere end 75 pct. af ejerandelene tilhører danske offentlige myndigheder. Det gælder dog ikke børsnoterede selskaber og disses datterselskaber. 

Stk.2. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at loven ikke skal finde anvendelse på nærmere angivne selskaber omfattet af stk. 1. I det omfang der er tale om kommunalt eller regionalt ejede selskaber, skal de i 1. pkt. nævnte regler endvidere fastsættes efter forhandling med KL og Danske Regioner.” 

Foreningen SBSYS er oprettet af en række kommuner og andre offentlige myndigheder. Ifølge foreningens vedtægter er der tale om et indkøbsfællesskab, der udvikler og vedligeholder det elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem SBSYS og tilgrænsende ydelser. 

Medlemmer, som modtager den gældende version af SBSYS, er forpligtet til at bidrage økonomisk til foreningens budget.