Store dele af ministerbetjeningsdokument var omfattet af retten til aktindsigt

20-05-2014

Skattemyndighederne gik for vidt, da de helt undtog et notat fra SKAT fra aktindsigt efter den såkaldte ministerbetjeningsregel. Det viser en af de første ombudsmandssager om den mest kontroversielle bestemmelse i den nye offentlighedslov.  

Ombudsmanden anerkender, at notatet, der blev sendt fra SKAT til skatteministeren, er et ministerbetjeningsdokument, der som udgangspunkt kan undtages fra aktindsigt. Men det er samtidig ombudsmandens opfattelse, at store dele af notatet indeholder oplysninger om sagens faktiske grundlag, som er omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler.

”Sagen viser, at selv om et dokument er omfattet af den nye ministerbetjeningsregel, så fører det ikke automatisk til, at hele dokumentet kan hemmeligholdes. Vi mener, at langt størstedelen af dette notat består af oplysninger om sagens faktiske grundlag, som journalisten som udgangspunkt har ret til at se,” siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han tilføjer, at sagen er et eksempel på, at ombudsmanden vil følge myndighedernes anvendelse af ministerbetjeningsreglen nøje.    

Sagen til fornyet overvejelse

SKAT afslog i februar 2014 at give en journalist aktindsigt i et notat om SKATs praksis vedrørende foreløbige fastsættelser af moms m.v. i tilfælde, hvor indberetning til SKAT ikke er foretaget til tiden. Notatet, som i december 2013 blev sendt til skatteministeren til orientering, indeholder en beskrivelse af SKATs hidtidige praksis på området, problemer ved denne praksis og de tiltag, som SKAT har iværksat eller planlægger at iværksætte.

Journalisten klagede til Skatteankestyrelsen, som var enig i SKATs afgørelse. Herefter klagede journalisten til ombudsmanden.

Ombudsmanden har henstillet til Skatteankestyrelsen at tage sagen op til fornyet overvejelse. 

Læs ombudsmandens udtalelse.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Kontorchef Lisbeth Adserballe, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

Den 1. januar 2014 trådte en ny offentlighedslov i kraft (lov nr. 606 af 12. juni 2013). Ministerbetjeningsreglen blev i den forbindelse indsat i lovens § 24: 

”§ 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem:

1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder.

2) Forskellige ministerier.

Stk. 2. Oplysninger om sagens faktiske grundlag m.v. er efter reglerne i §§ 28 og 29 omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler uanset stk. 1.

…”

Af offentlighedslovens § 28, stk. 1, fremgår i tilknytning hertil følgende:

”§ 28. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af § 23, § 24, stk. 1, § 25 og § 27, nr. 1-4, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen. …

…”