Ombudsmanden undersøger forhold for psykisk syge i Vestre Fængsel

11-04-2014

Folketingets Ombudsmand har bedt Direktoratet for Kriminalforsorgen og Københavns Fængsler om at udtale sig nærmere om forholdene for indsatte med psykisk sygdom på Vestre Fængsels hospitalsafdeling, Vestre Hospital. 

De fleste af de indsatte på sygeafdelingen (VH2) på Vestre Hospital lider af psykisk sygdom, og flere af dem har alvorlige lidelser som f.eks. paranoid skizofreni. 

Ombudsmanden besøgte i 2012 og i 2013 Vestre Hospital. DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur - og Institut for Menneskerettigheder deltog i besøgene med lægefaglig og menneskeretlig ekspertise. I forbindelse med besøget i maj 2013 modtog ombudsmanden en række registreringer af, i hvor høj grad de indsatte på Vestre Hospital, der led af alvorlige psykiske sygdomme, gjorde brug af fængslets tilbud om cellefællesskab, gårdtur, kondirum, undervisning og andre sociale kontakter (f.eks. samtale med imam, præst, socialrådgiver, sygeplejerske, psykiater, advokat, pårørende). Af materialet fremgår det, at en stor del af denne gruppe indsatte ikke deltager i sociale aktiviteter, men opholder sig 23 timer i døgnet i deres celle. 

Ombudsmanden bad efterfølgende DIGNITY om at foretage en lægefaglig vurdering af, hvad den lave deltagelse i aktiviteter kan medføre for psykisk syge indsatte. Af DIGNITY’s svar til ombudsmanden fremgår det bl.a.: 

”Sammenfattende må det vurderes, at man under de aktuelle vilkår ikke i tilstrækkelig grad kan beskytte psykisk syge mod et til tider pinefuldt ophold med risiko for forværring af deres sygdomstilstand.” 

”Jeg har på baggrund af DIGNITY's vurdering besluttet at gå ind i sagen og spørger nu til, hvorvidt Vestre Hospital har den nødvendige bemanding og de nødvendige fysiske faciliteter,” siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Folketingets Ombudsmand har udvalgt forholdene for psykiatriske patienter som et tema for ombudsmandens tilsynsbesøg i 2014. Tidligere i år gik han ind en sag om en psykisk syg indsat ligeledes på Vestre Hospital.
https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/fikseret_indsat/

Læs høringsbrevet her.
 

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52. 

Afdelingschef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12.

  

FAKTA 

Folketingets Ombudsmand er udpeget af den danske regering til regelmæssigt at besøge steder, hvor mennesker er eller kan blive berøvet deres frihed, for at forebygge bl.a. nedværdigende behandling. Besøgene sker i henhold til en FN-protokol (bekendtgørelse nr. 38 af 27. oktober 2009 om den valgfri protokol til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf – på engelsk The Optional Protocol to the Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment forkortet OPCAT). 

Ombudsmandens arbejde efter protokollen udføres i samarbejde med DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder.

Formålet med sådanne besøg er at forebygge, at mennesker, der er eller kan blive berøvet deres frihed, udsættes for tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. 

Se mere om ombudsmandens arbejde efter OPCAT protokollen her.