Skarp kritik af censur mod DR-studievært

13-05-2014

Danmarks Radio kan i visse tilfælde have ret til at omplacere f.eks. studieværter, hvis de offentligt giver udtryk for markante personlige holdninger og på den måde skader Danmarks Radios upartiskhed. Men i en sag om studievært A er Danmarks Radio gået helt galt i byen og har bl.a. iværksat censur i strid med grundloven. Det er de centrale budskaber i en redegørelse fra ombudsmanden om sagen. 

”Der kan være et vanskeligt dilemma mellem DR-ansattes ret til som privatpersoner at deltage i den offentlige debat og radio- og fjernsynslovens krav om, at Danmarks Radio skal fremstå saglig og upartisk i sin virksomhed. Men i dette tilfælde pålagde Danmarks Radio bl.a. A censur i strid med grundloven, og det har jeg måttet kritisere skarpt”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.
 

Censur trukket tilbage efter et halvt år

A, der er vært på DR2s nyhedsprogram Deadline, skrev i maj 2013 en personlig kronik i Politiken under overskriften ”Den guddummelige tragedie”. Her gav han udtryk for stærk modvilje mod religion. Kort efter blev han indkaldt til møde med sin redaktionschef, hvor han fik en tjenstlig påtale og besked om fremover at indhente tilladelse fra sin nærmeste chef, hvis han ville fremføre private holdninger i det offentlige rum. Det var ifølge ombudsmanden ”særdeles kritisabelt”. 

”Danmarks Radio iværksatte grundlovsstridig censur over for A og gav ham samtidig en tjenstlig påtale for en lovlig ytring. Det trak man først tilbage et halvt år senere, og først efter at jeg havde taget sagen op af egen drift. Jeg har vanskeligt ved at forstå, at der kan ske fejl af den kaliber”, siger Jørgen Steen Sørensen, der også peger på, at netop Danmarks Radio må antages at have særlig opmærksomhed på spørgsmål om censur og ytringsfrihed.
 

Henstilling om at genoptage sagen

Ombudsmanden godkender Danmarks Radios retningslinjer for medarbejdernes private ytringer, men peger på, at Danmarks Radios afgørelse over for A lå klart uden for rammerne af disse retningslinjer. 

Efter at ombudsmanden var gået ind i sagen, trak Danmarks Radio sin afgørelse tilbage og erstattede den med en ny, hvor både den tjenstlige påtale og censurforanstaltningen var fjernet. Danmarks Radio mener dog stadig, at A's kronik var uforenelig med hans funktion som vært i DR Nyheder, og at det kan være nødvendigt at ændre hans arbejdsopgaver eller omplacere ham, hvis noget lignende gentager sig. 

Da Danmarks Radio ikke har givet A nogen forklaring på, hvorfor hans kronik var uforenelig med rollen som studievært, har ombudsmanden henstillet til Danmarks Radio at tage sagen op til fornyet overvejelse. Det betyder bl.a., at Danmarks Radio – hvis man ønsker at opretholde afgørelsen - må give A en nærmere begrundelse. 

Ombudsmanden har bedt om underretning om, hvad henstillingen fører til.
 

Redegørelsen.
 

For yderligere oplysninger: ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52, eller områdechef Kirsten Talevski på 33 13 25 12.
 

 

FAKTA  

Grundlovens § 77: ”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende foranstaltninger kan ingensinde på ny indføres.” 


I Justitsministeriets vejledning nr. 87 af 14. september 2006 om offentligt ansattes ytringsfrihed er det bl.a. beskrevet, i hvilket omfang offentligt ansatte efterfølgende kan pålægges ansvar i anledning af ytringer, som de fremkommer med på egne vegne. 


Danmarks Radios retningslinjer for de ansattes private ytringer

Ombudsmanden godkender Danmarks Radios retningslinjer vedrørende medarbejdernes private ytringer. De findes i DRs programetik, kapitel 16 om habilitet. 


I redegørelsen hæfter ombudsmanden sig især ved følgende i Danmarks Radios retningslinjer:

•      At begrænsningerne i ytringsfriheden kun gælder for visse medarbejdere i Danmarks Radio – nemlig dem, der er ”meget eksponeret overfor DRs brugere og/eller (…) meget tæt på den redaktionelle beslutningsproces”.

•      At begrænsningerne kun gælder på stofområder, som de pågældende også dækker journalistisk.

•      At begrænsningerne kun gælder ”markante, personlige offentlige udtalelser” mv. på disse områder og kun, hvis der er en ”konkret, aktuel og væsentlig risiko for, at DRs forpligtelser til saglighed og upartiskhed i informationsformidlingen lider skade.”

•      At ytringer i strid med de nævnte begrænsninger ikke medfører negative ledelsesreaktioner i almindelighed, men alene kan føre til, at det er nødvendigt at overføre den pågældende til funktioner i Danmarks Radio, som ikke på samme måde indebærer, at vedkommende optræder som Danmarks Radios ”ansigt udadtil”.