Ombudsmanden undersøger ikke beslutning om at suspendere udlevering af MRSA-oplysninger

27-10-2014

I den meget omtalte MRSA-sag besluttede Fødevarestyrelsen i september 2014 at give tre journalister aktindsigt i hidtil hemmeligholdte oplysninger. Det skete på baggrund af en redegørelse fra ombudsmanden. 

Fødevarestyrelsen besluttede dog samtidig at suspendere udleveringen af oplysningerne. Styrelsen henviste til, at Landbrug og Fødevarer havde anlagt sag ved domstolene med påstand om, at MRSA-oplysningerne ikke kunne udleveres, og at Landbrug og Fødevarer havde anmodet retten om at tillægge søgsmålet opsættende virkning. 

De tre journalister har efterfølgende klaget til ombudsmanden over beslutningen om at suspendere udleveringen af MRSA-oplysningerne. 

Ombudsmanden har besluttet ikke at undersøge dette spørgsmål. 

I brevet til journalisterne skriver ombudsmanden, at hvis han skulle undersøge fødevaremyndighedernes beslutning om suspension, ville han i vidt omfang komme til at foretage den samme afvejning af hensyn, som domstolene nu står over for ved beslutningen om opsættende virkning af Landbrug og Fødevarers søgsmål. 

”Fødevaremyndighederne er så at sige kommet i klemme mellem min udtalelse og sagsanlægget fra Landbrug og Fødevarer. Det er som bekendt domstolene, der har det sidste ord, og jeg ville komme til at foregribe domstolenes afgørelse om opsættende virkning, hvis jeg tog stilling til myndighedernes beslutning om suspension”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.   

I brevet til journalisterne forudsætter ombudsmanden, at fødevaremyndighederne medvirker til, at domstolenes afgørelse om opsættende virkning kan blive truffet så hurtigt som muligt. 

Ombudsmanden understreger samtidig, at han fuldt ud kan henholde sig til sin tidligere udtalelse i sagen. 

”Det er vigtigt at forstå, at de spørgsmål, der er opstået, alene vedrører de formelle konsekvenser af, at Landbrug og Fødevarer nu har anlagt sag ved domstolene. Jeg står således helt ved min vurdering af sagens juridiske spørgsmål, nemlig at fødevaremyndighederne ikke på det foreliggende grundlag har ret til at hemmeligholde MRSA-oplysningerne”, siger Jørgen Steen Sørensen. 


Ombudsmandens breve til journalisterne kan læses her.

 

Yderligere oplysninger:  

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52. 
 

Se ombudsmandens redegørelse i MRSA-sagen. 

Se ombudsmanden tidligere nyheder om sagen: 

 

FAKTA 

Ifølge § 7, stk. 2, i lov om Folketingets Ombudsmand (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013) omfatter ombudsmandens virksomhed ikke domstolene. Derfor behandler ombudsmanden efter praksis heller ikke sager eller spørgsmål, der er under behandling ved domstolene.