Ombudsmanden tilfreds med at ATP genoptager omkring 100 sager

03-02-2014

ATP genoptager nu ca. 100 sager, hvor seniorer mellem 60 og 65 år har gjort gældende, at de ikke har modtaget ATPs breve om deres beskæftigelsesgrad. Derfor stopper ombudsmanden sin undersøgelse.

”Jeg er tilfreds med, at ATP vil se på disse sager igen. Når borgere mener, at de ikke har modtaget et brev fra det offentlige, er det vigtigt, at myndighederne undersøger sagen. Det gælder ikke mindst i sager som disse, som kan have stor økonomisk betydning for den enkelte”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han er også tilfreds med, at ATP vil informere bredt, så andre seniorer kan blive gjort opmærksom på muligheden for at henvende sig til ATP.

Folketingets Ombudsmand henvendte sig til ATP og Ankenævnet for ATP m.m. efter at have modtaget adskillige klager fra borgere over 60 år, der fortalte, at de ikke havde modtaget ATPs breve med opgørelse af beskæftigelsesgrader og derfor ikke havde haft mulighed for at gøre rettidig indsigelse.   Den fastsatte beskæftigelsesgrad har betydning for SKATs afgørelse om skattenedslag for seniorer. Et sådant skattenedslag kan være på op til ca. 100.000 kr.

Ombudsmanden tilføjer, at de sager, som ATP vil se på igen, kun drejer sig om, hvorvidt ATP kan godtgøre, at et brev om beskæftigelsesgrad er sendt og kommet frem. Det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, og en genoptagelse af en sag er ikke ensbetydende med, at afgørelsen i sagen bliver ændret.

Læs ombudsmandens afsluttende brev til de tre seniorer, som har klaget til ombudsmanden, og ombudsmandens brev til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Områdechef Karsten Loiborg, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

Skattenedslag for seniorer 

Indsigelsesfrist

ATP udsender årligt en meddelelse til relevante seniorer. Heraf fremgår, om den enkelte anses for fuldtidsbeskæftiget i det forudgående indkomstår. Senioren kan gøre indsigelse over for ATP inden for 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen. Det er fastsat i § 5, stk. 2, i lov om skattenedslag for seniorer.

Klageadgang

Hvis ATP har taget stilling til indsigelser efter § 5, stk. 2, kan ATPs afgørelse påklages til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter den dag, hvor afgørelsen er meddelt. Det er fastsat i § 15 i lov om skattenedslag for seniorer.

Er myndighedens brev kommet frem?

I sager inden for forvaltningen kan en myndighed normalt løfte bevisbyrden for, at et brev er kommet frem, ved f.eks. at: 

  • Redegøre for myndighedens rutiner for postafsendelse.
  • Fremlægge kopi af det afsendte brev.
  • Fremlægge journalnotat eller postliste, hvor det fremgår, hvornår brevet er afsendt.
  • Undersøge om – og i givet fald hvornår– eventuelle andre parter eller myndigheder har modtaget deres version af brevet.
  • Redegøre for, at brevet til borgeren ikke er returneret til myndigheden.
  • Undersøge, om der i perioden omkring afsendelsen har været uregelmæssigheder i postbesørgelsen i det område, hvor modtageren bor.

Selvom en myndighed har redegjort for disse forhold, har myndigheden dog kun bevist, at brevet er afsendt, hvis der ikke er oplysninger, der sandsynliggør uregelmæssigheder i myndighedens postafsendelse. Myndighedens postafsendelse skal med andre ord kunne anses for at være sikker.