Socialt udsat søskendepar blev svigtet af kommune

09-07-2014

Folketingets Ombudsmand kritiserer skarpt, at to socialt meget udsatte børn alt for sent fik hjælp af deres kommune. Han kalder i sin udtalelse kommunens svigt ”fuldstændig uforsvarligt”. 

På trods af 11 alvorlige underretninger fra bl.a. politi, skole og borgere, som kommunen modtog i løbet af et år, tog kommunen ingen reelle initiativer til at hjælpe søskendeparret. Det fremgår af udtalelsen, at kommunen i den undersøgte periode bl.a. undlod at igangsætte en børnefaglig undersøgelse og udarbejde en handleplan, og at kommunen ikke fik iværksat frivillige hjælpeforanstaltninger eller anbragt børnene uden for hjemmet. 

Først da den ene af de to søskende, 9 år gammel, blev indlagt på hospital med en alkoholpromille på ca. 2,50, blev børnene akut anbragt på døgninstitution. 

”Disse børn har slet ikke fået den hjælp, som de skulle have haft, og kommunens indsats har været helt utilstrækkelig. Det er afgørende, at en kommune hurtigt følger op på alvorlige henvendelser fra borgere og myndigheder”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han lægger bl.a. vægt på, at kommunen skulle have været langt mere insisterende i forhold til at få kontakt til børnenes mor, der på det pågældende tidspunkt havde forældremyndigheden over dem. 

Folketinget underrettet
I sin udtalelse skriver ombudsmanden bl.a., at kommunen tilsidesatte de lovregler, der skal beskytte børn og unge mod omsorgssvigt. Kommunen har over for ombudsmanden erkendt, at der er sket fejl i sagen. 

Ombudsmanden har ud over kommunen bl.a. orienteret Folketingets Retsudvalg, Folketingets Socialudvalg og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om sagen. Det er sket med henvisning til ombudsmandslovens § 24 om ”fejl eller forsømmelser af større betydning”. 

Ombudsmanden beder i sin udtalelse også kommunen om en redegørelse for, hvordan den fremover vil sikre, at de lovregler, der skal beskytte børn og unge mod omsorgssvigt, vil blive efterlevet. Sigtet er, at lignende sager undgås i fremtiden. 

Uddrag af redegørelsen kan læses her. Navnet på den pågældende kommune er udeladt – det skyldes reglerne om tavshedspligt, som skal beskytte børnene mod at blive genkendt i offentligheden. 

Yderligere oplysninger kan fås hos Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen på telefon 20 33 97 52. 

 

Kommuners forpligtelser over for børn og unge 

  • Tilsyn. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn og unge under 18 år lever. Kommunen skal så tidligt som muligt få kendskab til tilfælde, hvor der må antages at være behov for særlig støtte til et barn eller en ung under 18 år. (Servicelovens § 146)
  • Underretninger. Fagpersoner, borgere og andre kommuner har en pligt til at underrette hjemkommunen om bekymringer for børn og unge under 18 år. (Servicelovens §§ 152-154)
  • Børnefaglig undersøgelse. Hvis et barn eller en ung trænger til særlig støtte, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen betegnes som en børnefaglig undersøgelse. (Servicelovens § 50, stk. 1)
  • Foranstaltninger. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter § 50. Som eksempler på foranstaltninger kan nævnes støtte i hjemmet, familiebehandling, kontaktperson, aflastning og anbringelse uden for hjemmet. (Servicelovens § 52)
  • Tvangsanbringelse. Kommunens børn og unge-udvalg kan uden samtykke træffe afgørelse om, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet, hvis der er en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af f.eks. utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge, og problemerne ikke kan løses i hjemmet. (Servicelovens § 58, stk. 1)