FOB 2016-36

Utilfredsstillende sagsbehandlingstider i sager om tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne

26-05-2016

 

 

En undersøgelse viste, at Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider i nye sager om tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne var steget fra ca. 16 til ca. 26 måneder siden 2012. 

Ombudsmanden fandt, at de lange sagsbehandlingstider ikke var tilfredsstillende. 

Det var usikkert, om Arbejdsskadestyrelsens plan for at nedbringe sagsbehandlingstiderne var tilstrækkelig til, at der inden for en overskuelig tid kunne tilvejebringes tilfredsstillende sagsbehandlingstider. Derfor bad ombudsmanden om, at Beskæftigelsesministeriet – senest med udgangen af januar 2017 – orienterede ham om, hvordan det gik med at nedbringe sagsbehandlingstiderne i disse sager. 

Ombudsmanden bemærkede bl.a., at den ændring i myndighedsstrukturen, der skete den 1. juli 2016 i forbindelse med flytningen af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den nye selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, udgjorde en yderligere usikkerhedsfaktor med hensyn til, om det ville lykkes at nedbringe sagsbehandlingstiderne.  

Ombudsmanden orienterede samtidig bl.a. Folketingets Beskæftigelsesudvalg og Folketingets Retsudvalg om sagen. 

(Sag nr. 15/03316 og efterfølgende sag nr. 17/02318 og 18/03623)