FOB 2016-24

En dansk statsborger bosat i udlandet burde have fået orientering om muligheden for at søge folkepension

15-03-2016

 

 

En dansk statsborger, som rejste ud af landet og bosatte sig i et andet EU-land, kort før han nåede folkepensionsalderen, fik ikke orientering af myndighederne om muligheden for at søge folkepension. Manden havde i forbindelse med udrejsen oplyst folkeregisteret om sin nye adresse i udlandet.

Ifølge lov om social pension § 13 skal der sendes meddelelse om ret til folkepension ”i rimelig tid, inden den pågældende når folkepensionsalderen”. I § 2 i bekendtgørelse om social pension står der imidlertid, at der ”ikke [skal] udsendes meddelelse om ret til folkepension til personer med fast bopæl i udlandet”, hvorimod det i ministeriets vejledning om folkepension er anført, at Sikringsstyrelsen (nu Udbetaling Danmark) skal give personer med fast bopæl uden for Danmark meddelelse om muligheden for at søge folkepension ”i det omfang Sikringsstyrelsen har kendskab til disse personers adresse”. 

Ombudsmanden fandt ikke, at pligten i lovens § 13 til at orientere personer med fast bopæl i udlandet gyldigt kunne begrænses, ved at der i § 2 i bekendtgørelse om social pension blev indsat en bestemmelse, der generelt udelukkede myndighedernes pligt til at orientere denne persongruppe om muligheden for at søge folkepension. 

På baggrund af myndighedernes udtalelser måtte ombudsmanden forstå, at det ikke kan anses for en umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig opgave for myndighederne at orientere personer med fast bopæl i udlandet om retten til folkepension, hvis kommunen har videregivet deres adresse til Sikringsstyrelsen (nu Udbetaling Danmark).  

Efter det oplyste måtte det lægges til grund, at mandens hjemkommune havde kendskab til hans adresse i udlandet og derfor burde have givet denne oplysning videre til Sikringsstyrelsen, og at styrelsen herefter burde have sendt ham meddelelse i overensstemmelse med lovens § 13.  

Ifølge pensionslovens § 33, stk.1, kan folkepension kun tildeles, med virkning fra den 1. i måneden efter at der er indgivet ansøgning. Da manden efter ombudsmandens opfattelse burde være vejledt om muligheden for at få folkepension, og da ombudsmanden anså det for sandsynligt, at manden i givet fald ville have indgivet ansøgning om folkepension rettidigt, henstillede ombudsmanden til Ankestyrelsen at genoptage sagen og vurdere, om manden i kraft af princippet om realudligning kunne tillægges folkepension med tilbagevirkende kraft.  

(Sag nr. 14/04883)