FOB 2016-52

Magtanvendelse i en arrest utilstrækkeligt undersøgt

12-08-2016

 

 

Under et tilsynsbesøg fortalte en række indsatte ombudsmandens besøgshold om en hændelse, hvor en indsat var blevet skubbet flere gange af en fængselsbetjent. Ombudsmanden erfarede, at arrestledelsen ikke kendte til hændelsen og derfor ikke havde undersøgt den nærmere. Ombudsmanden bad ledelsen om en redegørelse i sagen og rejste sidenhen sagen af egen drift. 

Ombudsmanden fandt, at der var flere forhold ved myndighedernes undersøgelse og vurdering af, om der havde været anvendt ulovlig magt fra arrestpersonalets side, som var kritisable.  

Det var bl.a. kritisabelt, at myndighederne først undersøgte sagen nærmere, efter videomaterialet var blevet slettet, og at myndighederne først forsøgte at indhente forklaringer fra de øvrige indsatte, som havde overværet hændelsen, over fire måneder efter hændelsen var sket.  

Ombudsmanden henviste i sin udtalelse til undersøgelsesprincippet (officialmaksimen) i dansk forvaltningsret og til internationale normer og standarder vedrørende undersøgelse af oplysninger om mishandling af frihedsberøvede personer.  

(Sag nr. 16/02130)