FOB 2016-38

Aktindsigt i oplysninger i dokumenter vedrørende en ny politiskole/uddannelsescenter i det vestlige Danmark

09-05-2016

 

 

En journalist klagede til ombudsmanden over, at Bygningsstyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet efter offentlighedslovens § 33, nr. 3, og § 33, nr. 5, havde afslået aktindsigt i en række oplysninger i nogle dokumenter, som styrelsen og Rigspolitiet havde udvekslet vedrørende en ny politiskole/uddannelsescenter i det vestlige Danmark. 

Styrelsen og ministeriet havde bl.a. henvist til, at de undtagne oplysninger ville kunne svække styrelsens forhandlingsposition med kommunale og private aktører, og at styrelsen ved en offentliggørelse af oplysningerne ville være eller kunne blive afskåret fra at optræde som ligestillet part i forhandlingerne. Myndighederne havde også henvist til, at en offentliggørelse ville kompromittere beslutningsprocessen vedrørende etablering af en ny politiskole. 

Endelig fandt myndighederne, at en offentliggørelse af enkelte af oplysningerne ville kunne kompromittere sikkerheden omkring bygningerne. 

Ombudsmanden udtalte bl.a., at processen var på et indledende stadie, og at der ikke var indledt nogen form for konkrete forhandlinger. Ombudsmanden anførte, at det synes forudsat som betingelse for at bruge bestemmelsen i offentlighedslovens § 33, nr. 3, at der i hvert fald som udgangspunkt er tale om en konkret forhandlingssituation, som er indledt, eller som med en vis sandsynlighed må forventes. 

For så vidt angår oplysningerne i relation til sikkerhed omkring f.eks. bygningerne, fandt ombudsmanden, at de nærmere havde karakter af oplysninger om almindelig kontorindretning. 

Sammenfattende fandt ombudsmanden, at styrelsen og ministeriet på det foreliggende grundlag ikke kunne undtage alle oplysningerne efter offentlighedslovens § 33, nr. 3, og § 33, nr. 5. 

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen og på ny vurdere spørgsmålet om aktindsigt. 

Ministeriet genoptog herefter sagen og traf en ny afgørelse. 

(Sag nr. 16/02425)