FOB 2016-46

Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

18-11-2016

 

 

Ombudsmanden havde på baggrund af medieomtale bedt Skatteministeriet og SKAT om udtalelser om SKATs generelle procedurer i relation til spørgsmålet om ændring af vurderingen af andre ejendomme i et vurderingsområde i tilfælde, hvor SKATs vurderingspraksis i området var underkendt af en administrativ klageinstans (niveausager), og om SKATs almindelige sagsbehandlingstid i sådanne sager. Skatteministeriet havde anmodet Kammeradvokaten om juridisk bistand i den anledning.

En journalist, som havde anmodet Skatteministeriet om aktindsigt i den korrespondance mv., der var udvekslet mellem ministeriet og Kammeradvokaten, klagede til ombudsmanden over, at ministeriet havde givet ham afslag på anmodningen efter offentlighedslovens § 27, nr. 4. 

Ministeriet udtalte over for ombudsmanden, at der med korrespondancen med Kammeradvokaten var tale om afklaring af juridiske tvivlsspørgsmål, og at sagsanlæg f.eks. fra boligejere mv., der ikke havde fået ændret deres vurdering af SKAT, eller som mente, at sagsbehandlingstiden havde været for lang, måtte antages at være en nærliggende mulighed i forbindelse med den pågældende sag.  

Ombudsmanden fandt imidlertid ikke, at den sag, som den juridiske rådgivning angik, som en nærliggende mulighed ville kunne resultere i en retssag. Ombudsmanden mente derfor ikke, at Skatteministeriet kunne undtage dokumenterne fra aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens § 27, nr. 4. Ombudsmanden henstillede til Skatteministeriet at genoptage sagen med henblik på fornyet vurdering af journalistens adgang til aktindsigt.  

Skatteministeriet genoptog sagen og gav herefter journalisten fuld aktindsigt.

(Sag nr. 16/02863)