FOB 2016-43

Egen drift-undersøgelse om ministerbetjeningsreglen og meroffentlighed

10-05-2016

 

 

Ombudsmanden afsluttede den 5. oktober 2016 en egen drift-undersøgelse af ministeriernes brug af offentlighedslovens § 24 om ministerbetjening og § 14 om meroffentlighed. Undersøgelsen blev foretaget i medfør af ombudsmandslovens § 17, stk. 2, hvorefter ombudsmanden kan gennemføre generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager.  

Undersøgelsen bygger på 30 udvalgte sager fra Finansministeriet, Justitsministeriet, Kulturministeriet og det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium og på ombudsmandens erfaringer fra behandlingen af et stort antal konkrete klagesager, efter at den nye offentlighedslov trådte i kraft den 1. januar 2014. 

Ombudsmanden konkluderer i sin redegørelse, at ministerierne gennemgående bruger ministerbetjeningsreglen juridisk korrekt, at ministerbetjeningsreglen i praksis fører til væsentlige indskrænkninger i retten til aktindsigt, at meroffentlighedsprincippet i ministerbetjeningssager ofte kun fører til udlevering af dokumenter og oplysninger, som ikke kan antages at have særlig interesse for offentligheden, og at ministerierne i ministerbetjeningssager med fordel kan overveje at give meroffentlighedsprincippet mere vægt i daglig praksis. 

Et af redegørelsens bilag indeholder en oversigt over de konkrete klagesager vedrørende aktindsigt i ministerbetjeningsdokumenter, som ombudsmanden har behandlet, efter at den nye offentlighedslov trådte i kraft den 1. januar 2014.  

(Sag nr. 14/04085)