FOB 2016-54

Tilbud afgivet i forbindelse med salg af aktier i DONG kunne undtages fra aktindsigt (offentlighedslovens § 30, nr. 2)

28-11-2016

 

 

En journalist anmodede Finansministeriet om aktindsigt i tilbud afgivet i forbindelse med salget af aktier i DONG.  

Efter at Finansministeriet havde besvaret aktindsigtsanmodningen, klagede journalisten til ombudsmanden.  

Ombudsmanden kritiserede udformningen af Finansministeriets afgørelse, som efter ombudsmandens opfattelse på flere punkter var utilstrækkelig og ikke levede op til offentlighedslovens og forvaltningslovens krav. Bl.a. fremgik det ikke udtrykkeligt af ministeriets afgørelse, at der var tale om et delvist afslag på aktindsigt, afgørelsen indeholdt ikke en begrundelse, og ministeriet angav ikke tilstrækkeligt præcist, hvor journalisten kunne finde det (offentligt tilgængelige) materiale, som han havde anmodet om aktindsigt i.  

Ombudsmanden kunne derimod ikke kritisere, at Finansministeriet med henvisning til bestemmelsen i offentlighedslovens § 30, nr. 2, meddelte journalisten afslag på anmodningen om aktindsigt i de tilbud, der blev afgivet i forbindelse med salget af aktier i DONG. Ombudsmanden måtte samlet set lægge til grund, at oplysningerne i tilbuddene var oplysninger om forretningsforhold mv. for DONG, og at de dermed efter deres karakter var omfattet af § 30, nr. 2, i offentlighedsloven.  

Ved vurderingen af sagen lagde ombudsmanden endvidere vægt på den formodningsregel, der findes i forarbejderne til offentlighedsloven i tilknytning til bestemmelsen i § 30, nr. 2. Ifølge formodningsreglen er der en ”klar formodning” for, at udlevering af oplysninger, som efter deres karakter er omfattet af bestemmelsen i § 30, nr. 2, vil medføre risiko for økonomisk skade. Da sagen viste, at formodningsreglen kunne have væsentlig praktisk betydning, orienterede ombudsmanden Folketingets Retsudvalg om sagen. 

(Sag nr. 15/03852)