FOB 2016-22

Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om opførelse af en gyllebeholder uden landzonetilladelse

24-05-2016

 

 

En kommune havde givet tilladelse til opførelse af en gyllebeholder, uden at der forelå en landzonetilladelse. Opførelse af bygninger i landzone uden landzonetilladelse – herunder gyllebeholdere – kræver, at bygningen er erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom. 

En nabo klagede til ombudsmanden. Kommunen havde ikke nærmere oplysninger om ejendommens dyrehold, planteproduktion eller gylleforbrug. Kommunen havde ikke lavet notat om, hvordan den på ansøgningstidspunktet havde vurderet, at gyllebeholderen var erhvervsmæssigt nødvendig for driften af ejendommen. Kommunen havde heller ikke efterfølgende redegjort for, hvordan kommunen på grundlag af sagens oplysninger kunne vurdere, at gyllebeholderen var erhvervsmæssigt nødvendig. 

Ombudsmanden mente derfor ikke, at kommunen havde foretaget en tilstrækkelig konkret vurdering af, om gyllebeholderen var erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift. Kommunen havde således ikke opfyldt pligten efter bygningsreglementet og landzonereglerne til at undersøge, om en byggetilladelse krævede, at der forelå en landzonetilladelse. 

Ombudsmanden henstillede derfor til kommunen, at den genoptog behandlingen af sagen med henblik på at foretage en konkret vurdering af, om gyllebeholderen var erhvervsmæssigt nødvendig. 

Ombudsmanden kritiserede endvidere kommunen for dens generelle praksis, hvorefter gyllebeholdere altid var erhvervsmæssigt nødvendige, når gyllen anvendtes som gødning på ejendommens arealer. Ombudsmanden henstillede derfor til kommunen, at kommunen også ændrede sin praksis. 

Afslutningsvis udtalte ombudsmanden, at Statsforvaltningen i sin tilsynssag over for kommunen burde have påtalt kommunens utilstrækkelige sagsoplysning. 

(Sag nr. 15/00072)