FOB 2016-9

Afslag på aktindsigt i datamateriale, der ligger til grund for ghettolisten

22-02-2016

 

 

En borger søgte aktindsigt i de data, der lå til grund for udarbejdelsen af den såkaldte ghettoliste, dvs. den liste over særligt udsatte boligområder, som Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet offentliggør på sin hjemmeside en gang om året.

Ministeriet afslog anmodningen, med henvisning til at retten til aktindsigt ikke omfatter materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik, jf. offentlighedslovens § 27, nr. 5. Ministeriet lagde vægt på, at det havde fået adgang til det bagvedliggende datamateriale via Danmarks Statistiks forskerordning, og at Danmarks Statistik havde oplyst i en udtalelse til ministeriet, at data fra forskerordningen var tilvejebragt som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik. 

Ombudsmanden lagde til grund, at datamaterialet måtte anses for indgået til ministeriet, jf. offentlighedslovens § 7, stk. 1, uanset at det ikke fysisk i papirform var lagt på eller elektronisk var knyttet til en sag i ministeriet. Afgørende var efter ombudsmandens opfattelse, at materialet – på baggrund af en til formålet afgrænset bestilling af data hos Danmarks Statistik – var stillet til rådighed udelukkende for ministeriet til brug for ghettolisten og rent faktisk blev anvendt i forbindelse med ministeriets sag om listen. Det var derfor relevant at vurdere, om materialet var undtaget fra aktindsigt efter lovens § 27, nr. 5.   

Det var ombudsmandens opfattelse, at materialet havde gennemgået en vis kvalificeret faglig statistisk bearbejdning i den proces, der førte frem til dannelsen af ghettolisten, og at slutproduktet – selve ghettolisten – måtte betegnes som offentlig statistik. Ombudsmanden var på den baggrund enig med ministeriet i, at materialet var undtaget fra aktindsigt efter lovens § 27, nr. 5. 

Ombudsmanden kunne desuden ikke kritisere, at ministeriet havde afslået at udlevere materialet som meroffentlighed. Ombudsmanden henviste bl.a. til, at det efter det oplyste kunne være muligt at identificere enkeltpersoner i materialet, og at et af de centrale beskyttelseshensyn bag § 27, nr. 5, netop var at beskytte sådanne personhenførbare oplysninger. Endvidere fulgte det af persondatalovens § 10, stk. 2, at personhenførbare oplysninger, der var indsamlet med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser, ikke senere måtte behandles i andet øjemed.   

(Sag nr. 15/03796)