FOB 2016-28

Udenrigsministeriet kunne afslå aktindsigt i vurderinger af terrortruslen mod Danmark afgivet af Center for Terroranalyse

06-01-2016

 

 

Udenrigsministeriet gav en journalist afslag på aktindsigt i 14 terrortrusselsvurderinger afgivet af Center for Terroranalyse (CTA) og en aktliste med titlerne på vurderingerne. Ministeret henviste til offentlighedslovens § 31, hvorefter retten til aktindsigt kan begrænses, hvis det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar. Journalisten klagede til ombudsmanden. 

Ministeriet lagde vægt på en udtalelse fra PET – som CTA hører under – hvoraf bl.a. fremgik, at en afsløring af oplysninger, som PET modtager fra en kilde, dels kunne bringe kildens sikkerhed i fare, dels kunne skade PET’s fremtidige virke. Ministeriet henviste også til, at PET’s virksomhed efter PET-lovens § 14, stk. 1, er undtaget fra offentlighedsloven.  

Journalisten fik samtidig indsigt i dele af en CTA-vurdering af 16. februar 2015 om terrortruslen efter skudattentaterne i København den 14. og 15. februar 2015 – materiale, som han tidligere havde fået indsigt i hos Justitsministeriet. 

Selv om Udenrigsministeriets begrundelse forekom meget generel, og ministeriet ikke havde forholdt sig til en eventuel betydning af, at nogle af oplysningerne var offentligt tilgængelige, og uanset at det ikke forekom strengt logisk eller stringent, hvilke oplysninger der var givet indsigt i, og hvilke ikke, mente ombudsmanden ikke, at han havde tilstrækkelig grund til at kritisere, at ministeriet undtog de 14 CTA-vurderinger og aktlisten fra aktindsigt. 

Ombudsmanden lagde især vægt på hensynene bag PET-loven, som tilsiger, at oplysninger om PET’s virksomhed generelt behandles fortroligt, og at beskyttelsen af disse hensyn i realiteten ville blive sat ud af kraft, hvis det var muligt at få aktindsigt i CTA-vurderinger hos andre myndigheder.  

Ombudsmanden henstillede dog til Udenrigsministeriet at gennemgå CTA-vurderingen af 16. februar 2015 igen for at tage stilling til, om der var grundlag for at give yderligere aktindsigt. Ombudsmanden henviste til, at det ikke var åbenbart, at alle de undtagne oplysninger var omfattet af § 31 – bl.a. når man så på, hvilke oplysninger der samtidig var givet indsigt i.  

Udenrigsministeriet genoptog sagen og gav efter en fornyet høring af PET journalisten yderligere aktindsigt i CTA-vurderingen af 16. februar 2015.  

(Sag nr. 16/00705)