FOB 2016-7

Tilbagekaldelse af en udgangstilladelse forudsætter en konkret vurdering. Sagsoplysning

24-02-2016

 

 

En indsat bar en T-shirt med en tekst, som en overvagtmester opfattede som en trussel. Overvagtmesteren bad den indsatte om at tage T-shirten af. Overvagtmesteren mente, at den indsattes adfærd herefter var en bevidst provokation, der skulle udløse en konfrontation. Den indsatte og flere af hans medindsatte bestred denne opfattelse. Episoden blev videoovervåget og overværet af flere medarbejdere. 

Myndighederne traf efterfølgende bl.a. afgørelse om at tilbagekalde den indsattes udgangstilladelse. Myndighederne lagde i den forbindelse vægt på den indsattes adfærd under episoden med T-shirten, der blev betegnet som alvorligt truende.  

Ombudsmanden var enig med Direktoratet for Kriminalforsorgen i, at der altid skal foretages en konkret vurdering af risikoen for misbrug af udgangstilladelsen i den enkelte sag om tilbagekaldelse af tilladelsen.  

Ombudsmanden mente, at det var en fejl, at myndighederne i den konkrete sag ikke havde undersøgt den anfægtede beskrivelse af episoden i fængslet yderligere. Sagen kunne have været oplyst yderligere med en udtalelse fra overvagtmesterens kolleger eller ved videoovervågningsmaterialet eller begge dele afhængig af de konkrete omstændigheder. 

(Sag nr. 14/05180)