FOB 2016-8

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde

02-12-2016

 

 

Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået aktindsigt i dokumenter, som ministeriet forventede ville indgå i en kommende undersøgelseskommissions arbejde. Afslaget var givet efter opsamlingsbestemmelsen i offentlighedslovens § 33, nr. 5. 

Som begrundelse for at undtage dokumenterne gjorde Justitsministeriet gældende, at der var truffet beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission, og at dokumenterne ud fra de foreliggende oplysninger om undersøgelsens genstand og omfang måtte antages at ville indgå i – og være af central betydning for – den kommende undersøgelseskommissions arbejde. 

Ombudsmanden kunne ikke kritisere Justitsministeriets vurdering. Han lagde vægt på, at en undersøgelseskommission måtte betragtes som nært forestående på det tidspunkt, hvor ministeriet traf afgørelse over for de tre journalister. Ombudsmanden havde desuden ikke grundlag for at tilsidesætte ministeriets vurdering af, at der var tale om centrale dokumenter. 

Ombudsmanden udtalte herefter, at i hvert fald når ”nærhedskriteriet” og kravet om ”centrale dokumenter” er opfyldt, kan der ikke stilles yderligere krav om, at myndighederne nærmere begrunder, hvorfor de mener, at det vil skade kommissionens undersøgelse at udlevere materialet. 

(Sagerne nr. 15/04388, 15/04498 og 15/04863)