FOB 2016-29

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens § 33, nr. 5

20-06-2016

 

 

En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument samt oplysninger om dokumentet fra sagens aktliste fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 33, nr. 5. Efter lovens § 34, nr. 1, havde ministeriet undtaget dokumentet i sin helhed.  

Dokumentet var udvekslet mellem Justitsministeriet og Statsministeriet til brug for regeringsdannelsen i juni 2015. Det var derfor Justitsministeriets opfattelse, at der forelå et hensyn til den politiske beslutningsproces af særlig karakter, og at en udlevering ville kunne give et indblik i det nærmere omfang og den tidsmæssige udstrækning af bestemte overvejelser i forbindelse med drøftelserne om grundlaget for regeringsdannelsen. Ministeriet henviste også til hensynene bag § 24, stk. 1, nr. 2, og § 27, nr. 2, i offentlighedsloven.  

Over for ombudsmanden udtalte ministeriet, at aktindsigt i materiale til brug for regeringsdannelsen – og som afslører, hvilke emner der har været inddraget eller overvejet inddraget i forhandlingerne, samt hvornår og i hvilket omfang de pågældende emner har været inddraget eller overvejet inddraget – vil medføre risiko for, at fremtidige forhandlingsledere vil være tilbageholdende med at gøre brug af embedsværkets bistand. Det vil kunne svække det faglige grundlag, som forhandlingerne baserer sig på, og medføre risiko for, at forhandlingerne fører til resultater, der efterfølgende viser sig uholdbare eller uhensigtsmæssige. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at forhandlingerne om regeringsdannelsen var afsluttet på tidspunktet for aktindsigtsanmodningen, når regeringsdannelsen ikke lå længere tilbage i tiden, og de involverede personer fortsat var centrale personer i dansk politik og de drøftede spørgsmål fortsat aktuelle politiske emner.  

Ombudsmanden var enig i, at en regeringsdannelse var en politisk beslutningsproces af særlig karakter, og med henvisning til Justitsministeriets oplysninger om de mulige konkrete skadevirkninger ved en udlevering af oplysningerne kunne ombudsmanden ikke kritisere, at Justitsministeriet havde afvist aktindsigt med henvisning til § 33, nr. 5, og § 34, nr. 1.  

Efter ombudsmandens opfattelse vil tidsfaktoren dog kunne spille en rolle, og hensynene bag § 33, nr. 5, vil svækkes, jo længere tid der er gået, efter at den pågældende regering er dannet.  

(Sag nr. 16/00925)