Mindreårige indsatte har fået styrket deres rettigheder

26-03-2019

De få unge mellem 15 år og 17 år, der hvert år indsættes i fængsel eller arrest, har på flere punkter fået styrket deres rettigheder. Det sker bl.a. efter, at ombudsmanden har været på tilsynsbesøg og rejst en række spørgsmål over for myndighederne. 

Under et tilsynsbesøg i Vestre Fængsels ungeafdeling kom det f.eks. frem, at man aldrig havde haft mindreårige, der var gået til folkeskolens afgangsprøve. Og da besøgsholdet besøgte Ringe Fængsels særlige afdeling for unge, var en mindreårig indsat sammen med tre voksne indsatte – to 19-årige og en 24-årig.

I forlængelse af ombudsmandens dialog med myndighederne er der netop indført regler om, at indsatte i den undervisningspligtige alder har ret til undervisning, som står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Der er også indført regler for to særlige ungeafdelinger om, at indsatte over 18 år kun kan placeres sammen med mindreårige, hvis det tjener de mindreåriges tarv.

”Unge i fængsler og arrester er en lille udsat gruppe. Det er godt, at der nu er skabt klarhed over deres rettigheder på vigtige områder som undervisning og anbringelse sammen med voksne”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Ansatte skal kende reglerne

Udover at nye regler har skabt større klarhed på området, har Direktoratet for Kriminalforsorgen indført såkaldte faglige standarder, der skal understøtte de ansattes kendskab til de særlige regler, der gælder for unge indsatte. Standarderne fastslår også, at der skal udarbejdes både en handleplan og et særligt behandlingsprogram for unge indsatte.

Desuden har kriminalforsorgens områdekontorer nu mulighed for at se, hvor mange unge der en given dag eller periode er indsat eller har været indsat.

Ombudsmandens brev til Justitsministeriet om unges fællesskab med voksne.

Ombudsmandens brev til Justitsministeriet om bl.a. undervisning og ledelsesinformation.

Tidligere nyhed: Ombudsmanden rejser spørgsmål om behandling af 15-17-årige indsatte i kriminalforsorgen.

Tidligere nyhed: Ombudsmanden rejser sag om unge mindreåriges fællesskab med voksne i kriminalforsorgens institutioner.

Temaet for Ombudsmandens Børnekontors tilsynsbesøg i 2017 var unge i sikrede døgninstitutioner, arresthuse og fængsler. Se temarapport med nyheden: Ombudsmanden anbefaler tiltag for at styrke frihedsberøvede unges retssikkerhed.


Flere oplysninger:  

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, telefon 20 33 97 52.  

Områdechef Susanne Veiga, telefon 33 13 25 12.

UNGE I KRIMINALFORSORGENS INSTITUTIONER

  • Der var gennemsnitligt indsat ca. 10 15-17-årige i fængsler og arresthuse i 2018, viser en opgørelse fra kriminalforsorgen.
  • 15-17-årige skal som udgangspunkt ikke udstå fængselsstraf i et fængsel eller et arresthus, men i en af kriminalforsorgens pensioner eller i en institution uden for kriminalforsorgen. Det gælder dog ikke, hvis afgørende hensyn til retshåndhævelsen taler imod anbringelse uden for fængsel eller arresthus.
  • Hvis 15-17-årige anbringes i et åbent fængsel, skal det som udgangspunkt ske i ungeafdelingen i Jyderup Fængsel. Der er dog mulighed for, at anbringelse kan ske et andet sted – herunder navnlig hvis det skønnes, at anbringelse bedst sker i nærheden af den unges hjemsted.
  • Kriminalforsorgen kan vurdere, at en ung bør anbringes i en lukket institution under kriminalforsorgen. Anbringelsen skal i så fald ske i Søbysøgård Fængsels lukkede ungeafsnit, Herstedvester Fængsel eller i arresthus (Københavns Fængsler). Ungebekendtgørelsen indeholder ikke regler om unges anbringelse i andre lukkede institutioner end disse.
  • I Søbysøgård Fængsels lukkede ungeafsnit og i ungeafdelingen i Jyderup Fængsel placeres som udgangspunkt kun 15-17-årige.
  • 1. februar 2019 er der indført regler om, at kriminalforsorgen efter en konkret vurdering kan placere enkelte indsatte på 18 år og derover i Søbysøgård Fængsels lukkede ungeafsnit og i ungeafdelingen i Jyderup Fængsel, hvis dette vurderes at tjene de 15-17-åriges tarv bedst.
  • For 15-17-årige indsatte skal der søges udarbejdet et særligt behandlingsprogram, f.eks. i form af undervisnings- eller aktiveringstilbud.
  • 1. februar 2019 er der indført regler om, at indsatte i den undervisningspligtige alder har ret til at modtage og pligt til at deltage i undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Reglerne gælder både for varetægtsarrestanter og afsonere.
  • Undervisningen skal tage udgangspunkt i den unges situation og læringsforudsætninger og skal varetages af personale med de nødvendige faglige og pædagogiske forudsætninger.