Udlændinge har ikke fået revurderet opholdspligt og meldepligt

26-09-2019

Udlændinge på tålt ophold har i en lang periode ikke fået revurderet deres afgørelser om opholdspligt og meldepligt. Derfor udtaler ombudsmanden nu kritik af Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet.

Begge myndigheder har beklaget og har tilkendegivet, at opholdspligt og meldepligt fremover vil blive revurderet inden for fristerne.

Afgørelser om opholdspligt og meldepligt skal som udgangspunkt revurderes hvert halve år for at sikre, at afgørelserne ikke opretholdes længere end nødvendigt. Det følger af en instruks, der blev udstedt af Justitsministeriet i lyset af en højesteretsdom fra 2012 om ophævelse af opholdspligt i en konkret sag.   

”Afgørelser om opholdspligt og meldepligt udgør et indgreb for den enkelte udlænding, som i hvert enkelt tilfælde skal være proportionalt. Derfor er det af stor betydning, at afgørelserne revurderes inden for fristerne og ikke opretholdes længere end nødvendigt,” siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Revurderinger var reelt sat i bero
Ombudsmanden blev i 2018 bekendt med, at udlændinge på tålt ophold ikke havde fået revurderet deres meldepligt i over et år. Ombudsmanden bad derfor Rigspolitiet om en udtalelse.

Han bad også Udlændingestyrelsen redegøre for styrelsens behandling af sager om revurdering af opholdspligt. Det viste sig, at afgørelser om opholdspligt i op mod et år – i visse tilfælde væsentligt længere – heller ikke var blevet revurderet.

Udlændingestyrelsen oplyste over for ombudsmanden, at styrelsen havde haft behov for at overveje sagerne om opholdspligt i lyset af en højesteretsdom på området fra 2017. Og Rigspolitiet havde ventet på Udlændingestyrelsen ”for at opretholde den hidtidige praksis om en sammenhæng mellem revurderingen af opholdspligten og meldepligten”.

Ombudsmanden konstaterer, at myndighedernes forklaringer ikke kan retfærdiggøre de meget lange sagsbehandlingstider.

Ombudsmanden har noteret sig, at Rigspolitiet nu har lavet retningslinjer for meldepligtssagerne, hvoraf det bl.a. følger, at afgørelser om meldepligt skal revurderes, selv om opholdspligten ikke er blevet revurderet.

Ombudsmanden vil senere følge op på sagsbehandlingen på området.  

 

Læs ombudsmandens redegørelse i sagen her

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Områdechef Jacob Christian Gaardhøje, tlf.nr. 33 13 25 12

 

FAKTA

  • Personer på tålt ophold har ikke ret til at være i Danmark. F.eks. fordi de anses for at være en fare for statens sikkerhed, eller fordi de er udvist for kriminalitet. De kan imidlertid ikke udsendes til deres hjemland, fordi de dér risikerer dødsstraf, tortur eller lignende.
  • Udlændinge, der befinder sig i Danmark på tålt ophold, kan få påbud om at opholde sig på et bestemt indkvarteringssted. Det kaldes opholdspligt og pålægges af Udlændingestyrelsen.
  • Udlændinge på tålt ophold kan også pålægges meldepligt. Det vil sige, at udlændingen skal melde sig hos politiet, f.eks. en gang dagligt. Meldepligt pålægges af politiet.
  • I 2012 – da udlændingeområdet hørte under Justitsministeriet – udstedte ministeriet en instruks. Det fremgår af instruksen, at opholdspligt og meldepligt som udgangspunkt bør revurderes hver 6. måned, medmindre forholdene tilsiger noget andet.