Ny praksis for tabt arbejdsfortjeneste til selvstændigt erhvervsdrivende

20-03-2019

En professionel komponist og producer, der måtte passe sin alvorligt syge nyfødte datter i hjemmet, fik i 2013 udmålt 83 kr. om dagen i tabt arbejdsfortjeneste. 

Efter at ombudsmanden har iværksat en undersøgelse og bedt Ankestyrelsen om at svare på en række spørgsmål, har Ankestyrelsen ændret sin afgørelse, og komponisten har nu udsigt til at få udbetalt et langt højere beløb for 2013 og frem.

Ankestyrelsen har desuden udsendt en ny principafgørelse på baggrund af sagen. Det centrale i Ankestyrelsens nye praksis er, at kommunerne som udgangspunkt skal beregne en selvstændigt erhvervsdrivendes tabte arbejdsfortjeneste ud fra årsindkomsten de seneste tre år – og ikke blot ud fra indkomsten det seneste år før overgangen til tabt arbejdsfortjeneste. Giver de seneste tre års regnskaber undtagelsesvist ikke et retvisende billede, skal der tages stilling til, om der i stedet skal tages udgangspunkt i årsindkomsten for flere eller færre år.

Komponistens problem skyldtes, at hans indkomst som selvstændigt erhvervsdrivende havde været meget svingende. Han havde året før overgangen til tabt arbejdsfortjeneste, i 2012, kun tjent 19.000 kroner, mens han i 2010 tjente over 400.000 kroner. I Ankestyrelsens nye afgørelse var det derfor nødvendigt at inddrage hans indkomst over en femårig periode for at få et retvisende beregningsgrundlag.

Ankestyrelsens afgørelse indebar, at Aarhus Kommune skulle træffe afgørelse om efterbetaling tilbage fra 2013 samt om størrelsen af komponistens tabte arbejdsfortjeneste i fremtiden.

Læs principafgørelse 59-18 fra Ankestyrelsen her


For yderligere oplysninger:

Vicedirektør Lise Puggaard, tlf. 33 13 25 12

Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12

 

REGLER OM TABT ARBEJDSFORTJENESTE – PRINCIPAFGØRELSE 59-18

  • En forælder til et barn med et handicap kan modtage dækning af tabt arbejdsfortjeneste, når det er en nødvendig konsekvens af barnets handicap, at barnet passes i hjemmet, og det er mest hensigtsmæssigt, at det er forælderen, der passer barnet.
  • Tabt arbejdsfortjeneste er en løbende ydelse, der beregnes på baggrund af forælderens tidligere bruttoindtægt. Ydelsen kan maksimalt udgøre 30.576 kr. om måneden.
  • Ydelsen udbetales ud fra den selvstændigt erhvervsdrivendes dokumenterede indtægtstab. Det kan ske på baggrund af et regnskab, et beregnet beløb eller eventuelt udgiften til en vikar.
  • Reglerne om tabt arbejdsfortjeneste fremgår af § 42 i lov om social service (lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018) og af §§ 9 og 10 i bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017 om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom.
  • Det er med Ankestyrelsens nye principafgørelse 59-18 slået fast, at beregningsgrundlaget for tabt arbejdsfortjeneste til selvstændigt erhvervsdrivende skal give et retvisende billede af indtjeningsevnen, og at beregningsgrundlaget derfor vil kunne variere fra sag til sag.
  • Kommunerne kan nu tage udgangspunkt i den gennemsnitlige årsindkomst for de seneste tre år før overgangen til tabt arbejdsfortjeneste.
  • Giver de seneste tre års regnskaber undtagelsesvist ikke et retvisende billede, skal der tages stilling til, om der i stedet skal tages udgangspunkt i årsindkomsten for flere eller færre år.