Omstridt e-mail ændrer ikke ombudsmandens tidligere konklusion i sag om adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere

07-03-2019

En e-mail af 10. februar 2016 fra den daværende direktør i Udlændingestyrelsen til andre ansatte i styrelsen har de seneste uger givet anledning til offentlig diskussion.

Folketingets Ombudsmand har i dag meddelt Udlændinge- og Integrationsministeriet, at den nævnte e-mail efter en samlet vurdering ikke giver ham anledning til at foretage mere i sagen, og at han derfor kan henholde sig til sin tidligere redegørelse af 23. marts 2017.

Det skyldes bl.a., at der efter ombudsmandens opfattelse kan være flere mulige forståelser af e-mailen, og at Udlændinge- og Integrationsministeriet under ansvar efter ombudsmandsloven har fastholdt sin tidligere forklaring om det samlede sagsforløb.

Ombudsmanden bemærker samtidig, at han i sin tidligere redegørelse bl.a. anførte, at udlændinge-, integrations- og boligministerens instruks af 10. februar 2016 – udover efter sit indhold at være ulovlig – ”medførte en betydelig risiko for, at der blev truffet forkerte afgørelser i de konkrete sager om adskilt indkvartering”, og at ministeriets fremgangsmåde i sagen samlet set havde været ”meget risikabel i forhold til ministeriets grundlæggende pligt til sikring af lovlig administration på området.” 

Ombudsmanden finder, at den nu foreliggende e-mail yderligere understøtter denne konklusion.

Ombudsmanden henholder sig således til sin tidligere vurdering af sagen, hvor han sammenfattende fandt ministeriets fremgangsmåde særdeles kritisabel.

”Klar fejlvurdering” ikke at fremsende e-mail

Den omtalte e-mail kom først for nylig offentligt frem via Dagbladet Information. Den har ikke tidligere været sendt til ombudsmanden.

Ombudsmanden finder det ”bekymrende”, at Udlændingestyrelsen ikke i forbindelse med sin oprindelige fremsøgning af akter til brug for ombudsmandens undersøgelse identificerede e-mailen, men at den i stedet tilfældigt blev fundet i forbindelse med en medarbejders oprydning på sin computer i juni 2017.

Ombudsmanden anser det endvidere for en klar fejlvurdering fra Udlændingestyrelsens side, at den nævnte e-mail ikke – da den i juni 2017 blev fundet – blev anset for omfattet af pligten til udlevering til ombudsmandsinstitutionen.  Han anser det også for en klar fejlvurdering fra Udlændinge- og Integrationsministeriets side, at ministeriet efterfølgende har givet udtryk for at være enig i Udlændingestyrelsens vurdering.

Endelig anfører ombudsmanden, at det er Udlændinge- og Integrationsministeriets ansvar, at alle relevante akter i ministeriet er stillet til rådighed for ham, således at han nu kan lægge til grund, at der ikke foreligger yderligere akter mv. af relevans for hans undersøgelse.

Ombudsmandens udtalelse i sagen kan læses her

Nyhed offentliggjort 7. februar 2019

Nyhed offentliggjort 23. marts 2017


For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52.

FAKTA

  • Ombudsmandsinstitutionens undersøgelse af sager foregår i praksis på skriftligt grundlag – dvs. bl.a. på grundlag af den pågældende sags akter.
  • Myndigheder mv., der er omfattet af ombudsmandens virksomhed, er forpligtet til at meddele ombudsmanden de oplysninger samt udlevere de dokumenter mv., som forlanges af ombudsmanden. Det fremgår af § 19, stk. 1, i ombudsmandsloven.