Ombudsmanden undersøger brugen af strafcelle i fængsler og arrester

18-03-2019

I 2019 vil Ombudsmandens Tilsynsafdeling have særlig fokus på den form for isolationsfængsling, der kaldes strafcelle.

Strafcelle anvendes i stigende grad som sanktion over for indsatte, der overtræder regler i fængsler og arresthuse. I 2015 blev ubetinget strafcelle brugt i 2.579 tilfælde og i 2018 i 4.752 tilfælde. 

Danmark er flere gange blevet kritiseret af FN og Europarådet for langvarig brug af strafcelle.

Strafcelle indebærer, at den indsatte isoleres 23 timer i døgnet i en særlig celle og har en times gårdtur sammen med personale.

”Undersøgelser viser, at der er risiko for, at personer, der isoleres, får psykiske skader. Vi vil nu undersøge området nærmere for at klarlægge brugen af strafcelle, og om der bliver gjort mest muligt for at forebygge brugen af denne sanktion og de psykiske skadevirkninger af at sidde i strafcelle”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Nye regler

Der er i de seneste år indført flere skærpelser af regler af betydning for anvendelsen af strafcelle. 

I juni 2016 blev retsplejeloven ændret, så en varetægtsarrestant fremover kan ikendes op til 28 dage i strafcelle, mod tidligere 15 dage. Samtidig blev lovgivningen ændret, så der altid skal gives en disciplinærstraf, hvis en indsat overtræder reglerne om bl.a. rygning og besiddelse af mobiltelefoner. Endvidere blev disciplinærstraffen for besiddelse af mobiltelefon forhøjet til mindst 15 dages strafcelle. Ændringerne var et led i den styrkede indsats mod mobiltelefoner i fængsler mv.

I december 2016 blev der i lovgivningen indført krav om, at der skal ikendes disciplinærstraf ved overtrædelse af reglerne om rygning i fængsler og arresthuse.

I september 2017 blev der indført nye retningslinjer for sprogbrug og adfærd i fængsler og arresthuse, som indebærer brug af strafcelle ved overtrædelser.

Ombudsmandens tilsynshold besøger i løbet af 2019 4 lukkede fængsler, 2 åbne fængsler og 11 arrester. Forud for hvert besøg gennemgås tre tilfælde, hvor en indsat har været i strafcelle, for at se, om lovgivningens krav er overholdt. Under besøgene taler besøgsholdet med indsatte, der er eller har været i strafcelle.

Tilsynsbesøgene gennemføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur.

Ved afslutningen af tilsynsåret vil ombudsmanden sammenfatte de væsentligste resultater i en temarapport.

Flere oplysninger:

Afdelingschef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12

FAKTA

  • I Danmark er der 13 fængsler med ca. 2000 afsoningspladser. 6 af fængslerne er lukkede, og 7 er åbne. Dertil kommer 34 arrester, fordelt over hele landet, Københavns Fængsler, og 2 arrestafdelinger i fængslerne, i alt ca. 1500 arrestpladser.
  • Reglerne om strafcelle findes i straffuldbyrdelseslovens §§ 67, 68, 70 og 71 samt en bekendtgørelse og en vejledning om disciplinærstraffe.

Temaer for tilsyn

  • Ombudsmandens Tilsynsafdeling foretager hvert år mellem 30 og 40 tilsynsbesøg. Heraf indgår omkring halvdelen i et årligt tema. Ombudsmandens Børnekontor tager også på tilsynsbesøg i institutioner for børn og unge.
  • Hvert år vælger ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur et eller flere temaer for årets tilsynsbesøg.
  • Temarapporter fra 2016 og 2017 på voksenområdet:

2017 Temarapport om Socialpsykiatrien - sikkerhed for beboere på botilbud og sektorovergange

2016 Temarapport om Kropsvisitation og Urinprøvetagning