Hjemløs endte med at få kontanthjælp i stedet for integrationsydelse

16-01-2019

For at få kontanthjælp skal man kunne dokumentere, at man har boet i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Det kunne en hjemløs mand ikke ifølge myndighederne, og derfor blev han i stedet sat ned på den lavere integrationsydelse. 

Efter at ombudsmanden havde undersøgt sagen, fik den hjemløse mand kontanthjælp. Det skete bl.a. på baggrund af vidneerklæringer fra tre personer, som Ankestyrelsen i første omgang ikke havde ment, at det var relevant at inddrage – selvom den hjemløse havde sagt, at de kunne bevidne, at han havde været i Danmark. 

Kommunen vejledte under sagens behandling den hjemløse om, at dokumentation f.eks. kunne være skadestuebesøg, afgifter for at køre i tog uden billet, ophold på herberg eller andre former for kontakt med myndigheder og frivillige organisationer, men den hjemløse kunne ikke fremskaffe sådan dokumentation. 

”Som hjemløs kan det i sagens natur være svært at dokumentere, at man har været i Danmark. Derfor er det vigtigt, at hjemløse ikke på forhånd afskæres fra at fremlægge den dokumentation, som de i deres livssituation nu engang kan fremskaffe”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.


Læs ombudsmandens udtalelse.

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen tlf. 20 33 97 52 

Chefkonsulent Bente Mundt tlf. 33 13 25 12

FAKTA

Aktivloven

Efter lov om aktiv socialpolitik blev det den 1. juli 2016 en betingelse for at modtage kontanthjælp, at man lovligt har opholdt sig her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år. I beregningen af opholdstiden indgår perioder, hvor man har haft folkeregisteradresse her i riget, medmindre særlige grunde fører til et andet resultat. 

Man har pligt til at bidrage med oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp man er berettiget til. Kan man ikke dokumentere, at opholdskravet er opfyldt, vil man modtage integrationsydelse. Integrationsydelse er væsentlig lavere end kontanthjælp. 

EU-retten kan føre til, at opholdskravet ikke gælder. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis man har arbejdet i et andet EU/EØS-land og derefter har haft arbejde i Danmark.

Officialprincippet (undersøgelsesprincippet)

Officialprincippet betyder, at en myndighed, inden der træffes afgørelse i en sag, har pligt til i tilstrækkeligt omfang at oplyse sagen, så det sikres, at myndigheden træffer den rigtige afgørelse.

 Princippet er lovfæstet i § 10 i retssikkerhedsloven, der gælder for sager inden for det sociale område. 

Se nærmere overblik #8 om officialprincippet i Myndighedsguiden.