Der er fokus på asylbørns tarv

01-07-2019

Mange uledsagede asylbørn har store problemer, men der er i de besøgte steder fokus på at sikre, at barnets bedste kommer i første række. Sådan lyder en central konklusion i den undersøgelse, som Folketingets Ombudsmand netop har afsluttet om forholdene for børn og unge med asylbaggrund. Undersøgelsen har navnlig angået brug af fysisk magt og praksis for at underrette kommunen ved bekymring for et barn.

Besøgene i fem private opholdssteder og fire børneasylcentre viser, at stederne har generel opmærksomhed på at sikre barnets bedste. De børn og unge, som ombudsmanden besøgte, var normalt uledsagede mindreårige udlændinge på 10-18 år. Undersøgelsen omfatter derfor ikke Udrejsecenter Sjælsmark, som er et udrejsecenter for bl.a. familier med børn.

Undersøgelsen viser, at hovedparten af de besøgte steder kun i begrænset omfang bruger magt over for børnene og de unge. Besøgene har dog også afdækket, at der flere steder mangler kendskab til lovgivningen om magtanvendelse, og at børn, unge, forældre og personlige repræsentanter mange steder ikke får tilstrækkelig information om deres rettigheder i relation til magtanvendelse.

Et andet hovedspørgsmål har været, om kommunen bliver underrettet, når der er bekymring for et barns eller en ungs trivsel. På det punkt har ombudsmanden ikke grundlag for at antage, at der – generelt set – ikke bliver underrettet, når der er anledning til det.

”Det er glædeligt, at undersøgelsen generelt viser, at der er fokus på at sikre, at børnene og de unge bliver behandlet hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han understreger samtidig, at undersøgelsen også har afdækket, at mange asylbørn slås med store problemer.

Mange steder er der således udfordringer med børn og unge, som har mistet håb som følge af afslag på ophold, som har misbrug eller gadeorienteret adfærd, eller som forsvinder.

Ombudsmanden har i forbindelse med undersøgelsen besluttet at drøfte en række spørgsmål med de relevante myndigheder for at forbedre forholdene for børnene og de unge. Ombudsmanden har også rejst nogle sager af egen drift, bl.a. om tilsyn med undervisningen i interne skoler i børneasylcentre.

Læs temarapporten om magtanvendelse og andre indgreb i børneasylcentre og private opholdssteder for bl.a. børn og unge med asylbaggrund

Læs nyhed om iværksættelsen af undersøgelsen.

Flere oplysninger:

Områdechef Susanne Veiga, telefon 33 13 25 12.

FAKTA

Børn og unge med asylbaggrund

 • Temaet for ombudsmandens tilsynsbesøg på børneområdet i 2018 angik magtanvendelse og andre indgreb i børneasylcentre og private opholdssteder for bl.a. børn og unge med asylbaggrund.
 • Temaet omfattede således børn og unge
  • som enten var asylansøgere eller afviste asylansøgere, eller
  • som havde fået opholdstilladelse.
 • Børnene og de unge var normalt uledsagede mindreårige udlændinge på 10-18 år.
 • De børn og unge, der var asylansøgere eller afviste asylansøgere, var som udgangspunkt anbragt i børneasylcentre efter udlændingeloven.
 • De børn og unge, som havde fået opholdstilladelse, var typisk anbragt i private opholdssteder efter serviceloven.
 • Under besøgene talte besøgsholdene med 44 ud af 74 børn og unge.

Anbefalinger

På baggrund af undersøgelsen anbefaler ombudsmanden generelt

 • at børneasylcentre og opholdssteder sikrer,
  • at medarbejderne har kendskab til lovgivningen om magtanvendelse
  • at retningslinjer om magtanvendelse stemmer overens med lovgivningen
  • at børn, unge, forældre og personlige repræsentanter informeres om deres rettigheder i relation til magtanvendelse, når børnene og de unge tager ophold på stedet
 • at opholdssteder sikrer, at medicinhåndtering foregår i henhold til gældende regler 

Ombudsmanden vil drøfte opfølgningen på disse generelle anbefalinger med de centrale myndigheder på området.

Desuden vil ombudsmanden følge op på anbefalingerne under sine tilsynsbesøg.

Ombudsmandens tilsynsbesøg

 • Folketingets Ombudsmand gennemfører tilsynsbesøg i offentlige og private institutioner, især hvor mennesker er eller kan blive berøvet deres frihed.
 • Tilsynsbesøgene udføres i samarbejde med DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder, der bidrager med lægefaglig og menneskeretlig ekspertise.
 • Ombudsmanden har et særligt ansvar for at beskytte børns rettigheder efter bl.a. FN’s Børnekonvention.
 • Ombudsmandens Børnekontor foretager tilsynsbesøg på børneområdet.