Ombudsmanden fokuserer på asylbørn

06-03-2018

I løbet af i år vil Ombudsmandens Børnekontor besøge en række børneasylcentre og private opholdssteder, hvor der er børn og unge med asylbaggrund. Asylbørn er nemlig udpeget til at være temaet for ombudsmandens tilsynsbesøg på børneområdet i 2018.

Som led i temaet vil ombudsmanden besøge både børn, der lige er ankommet til Danmark, og børn, der har været her i længere tid. Desuden vil ombudsmanden besøge børn, der efter asylbehandling har fået opholdstilladelse i Danmark.. 

”Asylbørn er i en sårbar situation, og det kan være vanskeligt for asylcentre og opholdssteder at håndtere disse børn korrekt. Derfor har vi valgt at undersøge forholdene for asylbørn i vores tilsynsbesøg i 2018”, siger Susanne Veiga, chef for Ombudsmandens Børnekontor.

Fokus på magtanvendelser og underretninger

Ombudsmandsinstitutionen har i sit arbejde fokus på, om myndighederne overholder de retlige rammer over for borgerne. Som led i tilsynstemaet på børneområdet vil ombudsmanden derfor bl.a. kontrollere, om asylbørns retssikkerhed bliver respekteret. De kommende tilsynsbesøg vil især fokusere på anvendelse af magt og underretninger.

”Vi vil bl.a. se på, om de steder, hvor børnene opholder sig, sørger for at underrette kommunen, når de er bekymrede for et barns trivsel. Det kan være af afgørende betydning, at kommunerne bliver underrettet, så børnene kan få den rigtige hjælp og støtte”, siger Susanne Veiga.

Børnekontoret har foreløbig besøgt Børnecenter Tønder og opholdsstedet Alhambra i Ballerup. 

Flere oplysninger: 
Områdechef Susanne Veiga, telefon 33 13 25 12 

 

Fakta

Tema for tilsynsbesøg 

 • Temaet på børneområdet i 2018 er magtanvendelse og andre indgreb i børneasylcentre og private opholdssteder for bl.a. børn og unge med asylbaggrund. Der vil være fokus på:
  • Fysisk magtanvendelse
  • Praksis for underretning af kommuner om børn og unge

 • Som led i temaet har Børnekontoret indtil videre besøgt:
  • Børnecenter Tønder (børneasylcenter)
  • Alhambra (opholdssted)

 • Hvert år udpeges et tema for årets tilsynsbesøg på både børneområdet og voksenområdet. Årets tema på voksenområdet er ’udelukkelse af indsatte fra fællesskabet’.  
   
 • Temaet bliver hvert år samlet i en rapport, hvor ombudsmanden sammenfatter og formidler de væsentligste resultater.

 • Ombudsmanden offentliggør løbende, hvilke institutioner mv. han har besøgt, ligesom han offentliggør de afsluttende breve til institutionerne.

Reglerne om fysisk magtanvendelse

 • Reglerne for brug af fysisk magt over for børn i børneasylcentre 
  (uledsagede mindreårige udlændinge) findes i udlændingeloven, mens voksenansvarsloven indeholder regler om brug af fysisk magt over for børn og unge i opholdssteder. Beskyttelsen i reglerne er stort set den samme.

 • Personalet kan fastholde eller føre barnet til et andet opholdsrum, når barnet udviser en adfærd, der er til fare for barnet selv eller andre på stedet.

 • Lederen skal inden for 24 timer registrere magtanvendelsen på et indberetningsskema.

 • Barnet skal gøres bekendt med registreringen og have lejlighed til at udtale sig.

 • Lederen skal uden ugrundet ophold sende kopi af indberetningsskemaet til Udlændingestyrelsen (børneasylcentre) eller den anbringende kommune (opholdssteder).

Reglerne om underretningspligt 

 • Personer, der udøver offentlig tjeneste, skal underrette kommunen, hvis de under tjenesten får kendskab til, at et barn har brug for særlig støtte.

 • Personer, der er beskæftiget ved private opholdssteder, har også underretningspligt.

 • Enhver, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt eller andre forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

 • Kommunen skal sikre, at der iværksættes en rettidig og systematisk vurdering af alle underretninger for at afklare, om barnet har behov for særlig støtte.

Ombudsmandens tilsynsbesøg

 • Folketingets Ombudsmand foretager regelmæssige tilsynsbesøg i offentlige og private institutioner, især hvor mennesker er eller kan blive berøvet deres frihed.
   
 • Tilsynsbesøgene udføres i samarbejde med DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder, der bidrager med lægefaglig og menneskeretlig ekspertise.

 • Ombudsmanden har et særligt ansvar for at beskytte børns rettigheder efter bl.a. FN’s Børnekonvention.
   
 • Ombudsmandens Børnekontor foretager tilsynsbesøg på børneområdet.