Ombudsmanden indhenter dokumenter i Paposhvili-sag

06-12-2018

Ombudsmanden har i dag bedt Udlændinge- og Integrationsministeriet om sagsakter i den såkaldte Paposhvili-sag. Det sker til brug for overvejelser om eventuel udvidelse af den igangværende undersøgelse af sagen. 

Ombudsmanden gik ind i Paposhvili-sagen i marts 2018. Det skete, efter at det var kommet frem, at Udlændinge- og Integrationsministeriet havde behandlet sager om humanitær opholdstilladelse forkert, fordi ministeriet for sent var blevet opmærksom på en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (Paposhvili-dommen). 

Ombudsmanden oplyste, at hans undersøgelse ville fokusere på, hvordan ministeriet fremadrettet ville rette op på de begåede fejl. Undersøgelsen – som stadig er i gang – har altså ikke haft til formål at afklare, hvad der oprindeligt førte til forkert sagsbehandling. Ombudsmanden har ikke tidligere indhentet sagsakter fra ministeriet. 

Udover at bede om sagsakter peger ombudsmanden i sit brev på en intern e-mail i ministeriet i maj 2017. Denne e-mail er ombudsmanden blevet bekendt med i forbindelse med en konkret sag om aktindsigt. 

Ombudsmanden beder ministeriet om en udtalelse om sagsforløbet efter den nævnte e-mail, herunder om eventuelle overvejelser, som den gav anledning til i ministeriet. 

Han beder ministeriet om at modtage akter og udtalelse inden 15. januar 2019.
 

Læs ombudsmandens brev til Udlændinge- og Integrationsministeriet
 

Tidligere nyheder, Paposhvili-dommen – ombudsmandens rolleOmbudsmanden stiller spørgsmål om opfølgning på Paposhvili-sagen og pressemeddelelse om sagen
  

PAPOSHVILI-SAGENS FORLØB:

  • Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde i december 2016 dom i sagen Paposhvili mod Belgien. Dommen betød, at de danske myndigheder måtte ændre praksis i sager om humanitær opholdstilladelse. 

  • Udlændinge- og integrationsministeren har oplyst, at ministeriet for sent blev opmærksom på betydningen af dommen. Ministeriet reagerede således først fra årsskiftet 2017/2018.

  • Det har bl.a. haft den konsekvens, at syge udlændinge er blevet sendt ud af Danmark, uden at deres sager er blevet vurderet på baggrund af dommen.

  • Ministeren har beklaget fejlene, og ministeriet har siden årsskiftet 2017/18 været i gang med at rette op.

  • Den 26. marts 2018 gik ombudsmanden ind i sagen. Ombudsmanden oplyste i den forbindelse, at han ikke undersøger selve det forløb, der førte til bl.a. forkert sagsbehandling. Han lagde vægt på, at ministeren selv har erkendt og beklaget dette forløb.   

  • Den 31. maj og 12. juni 2018 afgav ministeriet udtalelser som svar på ombudsmandens høringsbrev af 26. marts 2018.

  • Den 21. september 2018 blev der stillet samrådsspørgsmål i Folketinget, og ombudsmanden måtte derfor sætte sagen i bero. Den 23. november 2018 oplyste Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, at der ikke var truffet beslutninger i samrådet, og ombudsmanden kunne derfor genoptage sin undersøgelse.

  • Ombudsmanden har ikke tidligere indhentet ministeriets akter om Paposhvili-dommen. Det gør han nu som led i overvejelser om en eventuel udvidelse af sin undersøgelse.