Hurtigere svar på klager over afslag på aktindsigt i kommuner og regioner

24-09-2018

Journalister og andre, der klager til Ankestyrelsen over afslag på aktindsigt i en kommune eller region, kan nu forvente væsentlig hurtigere svar på klagen end tidligere.

Ombudsmanden har gennem længere tid fulgt med i udviklingen i sagsbehandlingstiderne i tilsynssager om aktindsigt.

Efter flere år med lange svartider er det lykkedes Ankestyrelsen at få nedbragt sagsbehandlingstiden betragteligt. Ankestyrelsen har således siden februar 2018 opfyldt målsætningen om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 20 arbejdsdage i ”almindelige” sager og 40 arbejdsdage i komplicerede sager. Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst.

”Det er et vigtigt formål med offentlighedsloven, at offentligheden hurtigt kan få indsigt i aktuelle sager. Hvis der går for lang tid, vil det i nogle tilfælde i realiteten svare til et afslag. Derfor er det godt, at det er lykkedes Ankestyrelsen at nedbringe sagsbehandlingstiden”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.    

Økonomi- og Indenrigsministeriet har oplyst over for ombudsmanden, at det er ministeriets vurdering, at det også fremover vil være muligt for Ankestyrelsen at opfylde de fastsatte mål for sagsbehandlingstiden.

Klik her for at se ombudsmandens brev til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Klik her for at se brevene fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ankestyrelsen.


Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, telefon 20 33 97 52

Områdechef Kirsten Talevski, telefon 33 13 25 12

FAKTA 

  • På baggrund af erfaringer fra konkrete sager rejste ombudsmanden i 2015 over for Økonomi- og Indenrigsministeriet problemet med lange sagsbehandlingstider i klagesager om aktindsigt fra kommuner og regioner. Disse klagesager blev dengang behandlet af Statsforvaltningen.
  • Se ombudsmandens nyhed af 20. oktober 2015 her.
  • Det daværende Social- og Indenrigsministerium (nu Økonomi- og Indenrigsministeriet) oplyste ved brev af 29. august 2016 ombudsmanden om, at der var fastsat en målsætning, der indebar, at Statsforvaltningen senest den 1. juli 2016 skulle afslutte behandlingen af almindelige aktindsigtssager inden for gennemsnitligt 20 arbejdsdage og komplicerede sager inden for gennemsnitligt 40 arbejdsdage, regnet fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst. Målsætningen indgik som et særligt resultatmål i resultatkontrakten for 2016 mellem Statsforvaltningen og ministeriet. En tilsvarende målsætning blev fastsat i 2017 og 2018.
  • Tilsynet med kommuner og regioner blev den 1. april 2017 overført fra Statsforvaltningen til Ankestyrelsen.
  • Ombudsmanden har i forbindelse med myndighedernes løbende orientering om udviklingen i sagsbehandlingstiden kunnet konstatere, at myndighederne har haft vanskeligt ved at leve op til den fastsatte målsætning. Eksempelvis var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2016 32 arbejdsdage i almindelige sager og 72 arbejdsdage i komplicerede sager. I 2017 var de tilsvarende tal 56 og 151 arbejdsdage.