Ombudsmanden vil fokusere på udelukkelse af indsatte fra fællesskab

24-01-2018

I 2018 vil Ombudsmandens Tilsynsafdeling have særlig fokus på den form for isolationsfængsling, der kaldes udelukkelse fra fællesskabet.

Danmark er flere gange blevet kritiseret af både FN og Europarådet for hyppig brug af isolation. Antallet af udelukkelser lå samlet i 2016 på 1.148 tilfælde. Det er en stigning på ca. 10% i forhold til 2015, hvor antallet var 1.026.

Ombudsmanden har truffet beslutning om fokusområdet i samråd med DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder, der på tilsynsområdet er samarbejdspartnere for ombudsmandsinstitutionen. Ombudsmanden har bl.a. lagt vægt på DIGNITYs vurdering af de mulige psykiske konsekvenser af udelukkelse fra fællesskab.

Direktør og læge i DIGNITY Karin Verland siger om dette:

”Vi ved fra undersøgelser, at udelukkelse fra fællesskabet, som isolerer personen, kan medføre psykiske skader. Når myndighederne samtidig bruger denne metode i stigende grad, er der behov for at undersøge området nærmere for om muligt at forebygge anvendelsen.”

 

Isolation uden tidsbegrænsning

Udelukkelse fra fællesskabet i fængsler og arresthuse kan enten være tvungen eller frivillig. 

Tvungen udelukkelse bruges for at forebygge undvigelse, strafbar virksomhed eller voldsom adfærd. I 2016 besluttede fængsler og arrester i 485 tilfælde at udelukke en indsat fra fællesskabet.

Frivillig udelukkelse sker ofte, fordi den indsatte føler sig truet af medindsatte. I 2016 skete det 663 gange.

Ombudsmandens undersøgelse vil omfatte begge former for udelukkelse.

Udelukkelse fra fællesskabet adskiller sig fra de to andre former for isolation, der bruges i Danmark – strafcelle og retlig isolation under varetægt -  bl.a. ved ikke at have en fastsat tidsbegrænsning og ved, at der ikke er regler i lovgivningen om prøvelse ved domstolene.

 

Tilsynshold gennemgår rapporter og taler med indsatte

Ombudsmandens Tilsynsafdeling forventer at besøge 10 fængsler og 11 arresthuse som led i undersøgelsen af temaet. Forud for hvert besøg vil besøgsholdet gennemgå tre sager om tvungen udelukkelse for at se, om lovgivningens krav efterleves. Under besøgene taler besøgsholdene med indsatte, der er eller har været udelukket fra fællesskabet.

Tilsynsbesøgene gennemføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY. Ved afslutningen af tilsynsåret vil ombudsmanden sammenfatte de væsentligste resultater i en temarapport.

 

Flere oplysninger:

Afdelingschef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

  • Kriminalforsorgen har 12 fængsler. Tilsammen råder de over 898 lukkede pladser og 1.099 åbne pladser. Kriminalforsorgen råder endvidere over 1.593 arrestpladser fordelt på Københavns Fængsler, 37 arrester uden for København og 4 arrestafdelinger i fængslerne.
  • Reglerne for udelukkelse fra fællesskab findes i straffuldbyrdelseslovens §§ 63 og 64 og en bekendtgørelse og en vejledning om udelukkelse fra fællesskab.  
  • Ombudsmanden følger generelt op på alle tvungne udelukkelser, der varer over 3 måneder, på baggrund af indberetninger fra kriminalforsorgen

Temaer for tilsyn

  • Ombudsmandens Tilsynsafdeling foretager hvert år ca. 40 tilsynsbesøg. Heraf indgår omkring halvdelen i et årligt tema. Ombudsmandens Børnekontor tager også på tilsynsbesøg i institutioner for børn og unge.
  • Hvert år vælger ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur et eller flere temaer for årets tilsynsbesøg.
  • De seneste års temarapporter:

2016 Temarapport om Kropsvisitation og Urinprøvetagning

2015 Temarapport om Sikringscelleanbringelser 

2015 Temarapport om enkeltmandsprojekter 

2014 Temarapport om psykiatrien