Patienter kan efter ni år stadig ikke se, hvem der har slået op i deres patientjournal

23-04-2018

I 2007 indsatte Folketinget en bestemmelse i sundhedsloven, som skulle give patienter adgang til at se, hvem der har slået op i deres elektroniske patientjournal, og hvornår opslaget er sket. Ministeren oplyste dengang, at det ville blive tilstræbt, at log-adgangen var etableret senest den 1. januar 2009. 

I dag har patienter fået adgang til visse log-data via f.eks. Sundhedsplatformen, som dog kun er indført i to ud af fem danske regioner. Den fulde log-adgang for alle patienter er således ikke ført ud i livet. Derfor har ombudsmanden orienteret Folketinget om sagen. 

”Der er tale om en teknisk og økonomisk meget kompliceret problemstilling, og jeg kan ikke på det foreliggende grundlag bedømme, om Sundheds- og Ældreministeriet i den forløbne tid burde have gjort mere for at gøre ordningen til virkelighed. Men der er i alle tilfælde tale om en væsentlig patientrettighed, som nu – mere end 9 år senere end tilstræbt – stadig ikke er realiseret. Jeg har derfor orienteret Folketinget, således at man er bekendt med sagen og eventuelt i politisk sammenhæng kan tage den op over for sundheds- og ældreministeren”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Ombudsmanden blev opmærksom på problemet i forbindelse med en konkret sag, og siden 2016 har han forsøgt at få klarhed over, hvornår der er udsigt til, at patienterne får den tiltænkte log-adgang. Efter bl.a. at have indhentet fire udtalelser fra Sundheds- og Ældreministeriet har han nu indstillet sin undersøgelse og orienteret Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg og Folketingets Retsudvalg. 

Ombudsmanden indstiller undersøgelse
Den bestemmelse, som i 2007 blev indsat i sundhedsloven, var en såkaldt bemyndigelsesbestemmelse. Sundheds- og ældreministeren fik altså bemyndigelse til at fastsætte de nærmere regler for patienters adgang til at se, hvem der har slået op i deres journal. I tillægsbetænkningen til lovforslaget fremgår det, at reglerne skal fastsættes, når det er teknisk muligt uden uforholdsmæssige omkostninger. Der står også, at det ville blive tilstræbt at ske senest den 1. januar 2009. 

I november 2014 spurgte Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg ministeren om, hvorfor det endnu ikke var sket. Ministeren svarede, at han ville se på sagen. 

I 2016 var der dog stadig ikke fastsat regler om log-adgang. Folketingets Ombudsmand spurgte derfor Sundheds- og Ældreministeriet om, hvornår ministeriet forventede, at det ville ske. Og hvorfor det ikke var sket før. 

Knapt to år efter, at ombudsmanden rejste spørgsmålet over for Sundheds- og Ældreministeriet, konstaterer ombudsmanden nu, at patienter stadig ikke har den samlede log-adgang til deres elektroniske patientjournal, som ellers er forudsat i sundhedsloven. Og at det på nuværende tidspunkt er uklart, hvornår det vil ske.
 

Se ombudsmandens brev til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
 

For yderligere oplysninger: 

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Områdechef Lisbeth Adserballe, tlf. 33 13 25 12
 

FAKTA 

  • Det er forudsat i sundhedslovens § 42 c, stk. 2, at patienter skal have adgang til at se, hvem der har slået op i deres elektroniske patientjournal - og hvornår. 
  • Bestemmelsen blev indsat ved en lovændring i 2007 og indeholder en bemyndigelse til sundheds- og ældreministeren. Ministeren skal anvende bemyndigelsen til at fastsætte regler om patienters log-adgang. Det blev forudsat ved vedtagelsen, at patienterne skulle have denne rettighed, når det var muligt.

Af lovens forarbejder fremgår bl.a.: 

”Bemyndigelsen vil blive udnyttet, når der er teknisk mulighed herfor uden uforholdsmæssige omkostninger for de dataansvarlige. Det indebærer, at bemyndigelsen først vil blive udnyttet, når det systemteknisk er muligt elektronisk at generere og udskrive de pågældende oplysninger på en måde, så oplysningerne uden væsentlig efterfølgende administrativ sagsbehandling kan læses og forstås af patienten. Det er således en forudsætning, at oplysningerne gives til patienten på en for denne let forståelig måde.

.
Bemyndigelsen til at fastsætte regler om patienters adgang til log-oplysninger vil således blive udnyttet, når der foreligger tilstrækkelig klarhed omkring disse forhold. Det vil blive tilstræbt, at en sådan klarhed foreligger senest ultimo 2008, og at det således vil være muligt at fastsætte regler om patienters adgang til log-oplysninger senest den 1. januar 2009.” 

  • Efter vedtagelsen af bemyndigelsesbestemmelsen i sundhedsloven er der kommet andre muligheder for at se visse udvalgte log-oplysninger, f.eks. via hjemmesiden sundhed.dk og Sundhedsplatformen, der er indført i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Disse løsninger giver dog ikke den samlede log-adgang til alle patienter, som blev forudsat ved ændringen af sundhedsloven i 2007.