Ministerium tilbageholdt rapport, indtil politisk udmelding var klar

04-04-2018

Hvis en borger har ret til at få aktindsigt, skal det ske hurtigst muligt. En myndighed kan altså ikke holde dokumenter tilbage, indtil det f.eks. er politisk belejligt at udlevere dem.

Folketingets Ombudsmand kalder det derfor særdeles kritisabelt, at Uddannelses- og Forskningsministeriet ventede i ca. 10 dage med at sende en rapport til en journalist, fordi ministeriet selv ønskede at udsende rapporten sammen med en pressemeddelelse om regeringens udmelding på området.

”Et grundlæggede formål med princippet om offentlighed i forvaltningen er netop, at offentligheden skal kunne sætte problemer under debat på et oplyst grundlag. Det er derfor helt afgørende, at oplysninger, som f.eks. medierne har krav på, udleveres hurtigt. Også selv om det politisk er ubelejligt for myndighederne”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

 

Politisk følsom sag

I april 2017 modtog uddannelses- og forsknings­mini­steren en rapport fra en arbejdsgruppe om en langsigtet løsning for deponering af radio­aktivt affald i Danmark. I august 2017 bad en journalist om aktindsigt i rapporten. Selv om det efter knapt to uger blev klart for ministeriet, at journalisten efter miljøoplysningsloven havde krav på aktindsigt i hele rapporten, besluttede ministeriet ikke at udlevere oplysningerne med det samme. Ministeriet ville i stedet vente, indtil rapporten bl.a. kunne offentliggøres på ministeriets hjemmeside sammen med en pressemeddelelse om regeringens oplæg på området. Det skyldtes, at sagen om deponering af atomaffald var politisk meget følsom.

Den samlede sagsbehandlingstid i sagen var ca. tre uger. Ombudsmanden bemærker, at sagens alvor ikke skyldes sagsbehandlingstiden i sig selv, men ministeriets begrundelse for ikke at udlevere oplysningerne hurtigst muligt.

”En samlet sagsbehandlingstid på ca. tre uger er ikke nødvendigvis i sig selv usædvanlig eller alvorlig. Men ministeriets begrundelse for at udsætte sagen er ikke kun i strid med retsgrundlaget, men også med helt grundlæggende hensyn bag vores offentlighedsordning”, siger Jørgen Steen Sørensen.  

Ministeriet har over for journalisten beklaget sagens samlede forløb. Ministeriet har også over for ombudsmanden givet udtryk for, at det er beklageligt, at journalisten ikke fik rapporten hurtigst muligt.

Ombudsmanden har orienteret Folketinget om sagen. Det er sket med henvisning til bestemmelsen i ombudsmandslovens § 24 om ”fejl og forsømmelser af større betydning.”

Se ombudsmandens udtalelse her

 

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52.

Områdechef Kirsten Talevski, tlf. 33 13 25 12.

 

Sagens forløb

  • På baggrund af en politisk beslutning blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som bl.a. skulle rådgive regeringen om en langsigtet løsning for deponering af radioaktivt affald.
  • april 2017. Arbejdsgruppen afgav sin rapport.
  • august 2017. En journalist bad Uddannelses- og Forskningsministeriet om aktindsigt i rapporten.
  • september 2017. Ministeriet oplyste over for journalisten, at det på grund af sagens komplek­sitet desværre ikke havde været muligt at færdigbehandle aktindsigtsanmodningen.
  • Umiddelbart efter den 8. september 2017. De juridiske overvejelser i sagen blev efter det oplyste afsluttet. Uddannelses- og Forskningsministeriet besluttede imidlertid, at udleveringen af rapporten skulle afvente, at dokumentet bl.a. blev sendt til Folketinget og kunne offentliggøres på ministeriets hjemmeside sammen med en pressemeddelelse, som skitserede regeringens oplæg til en langsigtet løsning.
  • september 2017. Journalisten fik svar på sin aktindsigtsanmodning, hvor journalisten fik udleveret rapporten i dens helhed.
  • september 2017. Rapporten blev sendt til bl.a. Folketinget og offentliggjort på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside sammen med en pressemeddelelse, som skitserede regeringens oplæg til en langsigtet løsning.

 

FAKTA

Det følger af miljøoplysningslovens § 4, stk. 3, at sager om aktindsigt under hensyntagen til en eventuel tidsfrist, som anføres af den, der har fremsat anmodningen, skal afgøres ”hurtigst muligt” og senest 1 måned efter modtagelsen af anmodningen eller – hvis sagens omfang og komplekse karakter er af en sådan art, at fristen på 1 måned ikke kan overholdes – senest 2 måneder efter modtagelsen.

Det følger af ombudsmandslovens § 24, at hvis ombudsmandens undersøgelse af en sag viser, at der i den offentlige forvaltning må antages at være begået fejl eller forsømmelser af større betydning, skal ombudsmanden give meddelelse om sagen til Folketingets Retsudvalg. Ombudsmanden skal endvidere give meddelelse om sagen til vedkommende minister.