Økonomi- og Indenrigsministeriets arbejde med vurdering af politikforslag

06-07-2018

Embedsmænd i Økonomi- og Indenrigsministeriet er efter anmodning fra økonomi- og indenrigsministeren blevet bedt om at vurdere effekten af en række eventuelle politikforslag. Det fremgår af omtale i flere medier. 

Der har i den forbindelse været rejst spørgsmål om forholdet til reglerne om ministres brug af embedsværket. 

Folketingets Ombudsmand har modtaget henvendelser med opfordring til, at han af egen drift undersøger sagen. 

Det har desuden i medierne været omtalt, at Folketinget ønsker økonomi- og indenrigsministeren kaldt i samråd om sagen. 

Ombudsmanden afventer nu sagens forløb i Folketinget, før han tager stilling til, om han vil foretage sig noget i sagen.
 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52
 

FAKTA 

1. Ombudsmanden har mulighed for af egen drift at gennemføre undersøgelser af en myndigheds behandling af sager. Det fremgår af § 17 i lov om Folketingets Ombudsmand: 

§ 17. Ombudsmanden kan af egen drift optage en sag til undersøgelse.
Stk. 2. Ombudsmanden kan gennemføre generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager.” 

I praksis anvendes bestemmelsen i ombudsmandslovens § 17 til at tage sager eller generelle spørgsmål op af egen drift, hvis de indeholder et principielt aspekt, eller hvis de efter de foreliggende oplysninger kan indeholde grove eller væsentlige fejl. Desuden anvendes bestemmelsen til at gennemføre undersøgelser af områder, der rejser særlige retssikkerhedsmæssige spørgsmål. 

Ombudsmanden foretager løbende en vurdering og prioritering af, hvilke spørgsmål der giver ham grundlag for at indlede en undersøgelse af egen drift. 

2. Ombudsmanden kan ikke behandle klager over Folketinget (§ 7, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand). Derfor kan han heller ikke behandle klager over forhold, som har været bedømt af f.eks. et folketingsudvalg i et samråd.