Ombudsmanden rejser sag om unge mindreåriges fællesskab med voksne i Kriminalforsorgens institutioner

31-05-2018

Unge mellem 15 og 17 år, der afsoner en fængselsstraf i et lukket fængsel, skal holdes adskilt fra voksne, medmindre adskillelsen ikke tjener den unges tarv. Det følger af FN’s Børnekonvention og er også forudsat i de danske regler på området. 

Ombudsmanden har i forbindelse med tilsynsbesøg i to lukkede fængsler – Ringe Fængsel og Nyborg Fængsel – konstateret, at unge har fællesskab med voksne. De regler, som den såkaldte ungebekendtgørelse opstiller om unges fællesskab med voksne i Kriminalforsorgens institutioner, gælder ikke for disse to fængsler. Derfor har ombudsmanden nu spurgt Direktoratet for Kriminalforsorgen og Justitsministeriet, hvilke retningslinjer der gælder for de unges fællesskab med voksne i fængslerne.  

I oktober sidste år besøgte Ombudsmandens Børnekontor en mindreårig i Nyborg Fængsel, der er et fængsel for voksne. Fængslet havde forsøgt at få den unge mand overført til en anden institution, hvor han kunne have fællesskab med andre unge, men det var ikke lykkedes. 

Ombudsmanden besøgte samme måned ungeafdelingen i Ringe Fængsel. Da fængslet kun havde én mindreårig indsat, sad der også to 19-årige og en 24-årig på ungeafdelingen. 

”At adskille unge og voksne i fængslerne tjener det vigtige formål at beskytte de unge. Derfor er det også vigtigt, at fængslerne har faste retningslinjer at gå efter”, siger Jørgen Steen Sørensen.
 

Flere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12
 

Ombudsmandens brev af 19. maj 2018 til Direktoratet for Kriminalforsorgen kan læses her

Ombudsmandens breve af 19. og 22. maj 2018 til Ringe Fængsel og Nyborg Fængsel kan læses her.
 

UNGE I FÆNGSLER 

Efter den såkaldte ungebekendtgørelse (bekendtgørelse om behandlingen af 15-17 årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner) gælder følgende: 

 • 15-17-årige skal som udgangspunkt udstå en fængselsstraf i en af kriminalforsorgens pensioner eller i en institution uden for kriminalforsorgen, medmindre afgørende hensyn til retshåndhævelsen taler imod anbringelse uden for fængsel eller arresthus.

 • Hvis 15-17-årige anbringes i et åbent fængsel, skal det som udgangspunkt ske i ungeafdelingen i Jyderup Fængsel. Det kan dog også være et andet sted – herunder navnlig hvis det skønnes, at anbringelse er bedst i nærheden af den unges hjemsted.

 • Kriminalforsorgen kan vurdere, at en ung bør anbringes i et lukket fængsel. Anbringelsen skal så ske i Ringe Fængsel, Anstalten ved Herstedvester eller i arresthus (Københavns Fængsler). Ungebekendtgørelsen indeholder ikke regler om unges anbringelse i andre lukkede fængsler end disse.

 • 15-17-årige indsatte må kun i helt ekstraordinære tilfælde dele opholdsrum med indsatte over 17 år, og fællesskab kan kun tillades, hvis det er i overensstemmelse med den unges tarv, og der efter en konkret vurdering ikke antages at foreligge en risiko for, at den unge udsættes for uheldig påvirkning.

 • Ungebekendtgørelsens regler om unges fællesskab med voksne gælder − ved anbringelse i lukkede fængsler − kun for Anstalten ved Herstedvester eller arresthus (Københavns Fængsler) og ikke andre lukkede fængsler. 
 • Pr. 1. juni 2018 kan 15-17-årige ikke længere anbringes i Ringe Fængsel, der lukker, men i Søbysøgård Fængsels lukkede afsnit. Ringe Fængsels ungeafdeling overflyttes til Søbysøgård Fængsel. 

Ifølge statistik fra Kriminalforsorgen sad der gennemsnitligt 5,8 15-17-årige i fængsler og arresthuse i 1. kvartal af 2018. 
 

Tema for tilsynsbesøg 2017 

Temaet for Ombudsmandens Børnekontors tilsynsbesøg i 2017 var unge i sikrede døgninstitutioner, arresthuse og fængsler. Ombudsmanden havde bl.a. fokus på:  

 • Isolation og fysisk magtanvendelse

 • Undervisning

 • De unges relationer (rettigheder, ungesammensætningen og medinddragelse og personlig udvikling) 

Ombudsmanden har over for kriminalforsorgens institutioner bl.a. afgivet anbefalinger om: 

 • at overveje at udarbejde skriftligt materiale, som indeholder information om de rettigheder og pligter, de unge har, og som sprogligt er målrettet unge

 • at sikre personalets kendskab til de regler, der gælder for de 15-17 årige

 • at arrangere aktiviteter med personkontakt for en indsat, der bl.a. ikke havde adgang til fællesskab med de øvrige indsatte

 
Temaet vil blive afrapporteret i en rapport, hvor ombudsmanden sammenfatter og formidler de væsentligste resultater.  

Se mere på:

https://boernekontoret.ombudsmanden.dk/