Børn i Udrejsecenter Sjælsmark lever under svære forhold

20-12-2018

Forholdene for børn i Udrejsecenter Sjælsmark er egnede til væsentligt at vanskeliggøre børnenes opvækst og begrænse deres muligheder for naturlig udvikling og livsudfoldelse. Det konkluderer Folketingets Ombudsmand på grundlag af uanmeldte tilsynsbesøg i centeret. Han siger bl.a., at uro, ensomhed og uoverskuelighed i betydeligt omfang synes at karakterisere børnenes hverdag. 

Ombudsmanden udtaler samtidig, at forholdene generelt set ikke er i strid med internationale konventioner. 

”Der er en række vanskelige og modsatrettede hensyn i spørgsmålet om, hvilke rammer der bør opstilles for børn som dem, der bor i Udrejsecenter Sjælsmark. Og de svære forhold, som børnene har, skyldes utvivlsomt bl.a. hele deres livssituation som børn af afviste asylansøgere. Men når det er sagt, finder jeg, at det centrale spørgsmål om deres trivsel er, om de skal bo i Udrejsecenter Sjælsmark, eller om de skal have mulighed for at bo i det almindelige samfund”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Om børnene skal bo i Udrejsecenter Sjælsmark, afgøres af lovgivningsmagten. Og det ligger uden for ombudsmandens mandat at tage stilling til lovgivningsspørgsmål. Ombudsmandens opgave er derfor at pege på problemstillingen, men i øvrigt at overlade den til lovgivningsmagtens vurdering. 

Ombudsmanden peger samtidig på mere konkrete forhold i centeret, der ville kunne ændres for at styrke børnenes trivsel. Det drejer sig bl.a. om spiseforhold og fritidsaktiviteter for børnene.
 

FORHOLDENE I CENTERET IKKE I STRID MED KONVENTIONER

Et besøgshold fra ombudsmandsinstitutionen besøgte første gang Udrejsecenter Sjælsmark den 10. oktober 2017 sammen med en lægefaglig ekspert fra DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur. Besøget var uanmeldt. 

Den 23. oktober 2017 besøgte ombudsmandens besøgshold igen udrejsecenteret uanmeldt. 

Siden har ombudsmanden indhentet en række oplysninger om bl.a. børnenes trivsel, aktiviteter for børn og maden i udrejsecenteret. 

Formålet med ombudsmandens besøg i Udrejsecenter Sjælsmark har bl.a. været at vurdere, om de generelle forhold, som børnene lever under, er i overensstemmelse med gældende ret, herunder navnlig internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. I redegørelsen konkluderer ombudsmanden, at forholdene i centeret generelt set ikke strider mod internationale konventioner som f.eks. Børnekonventionen og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

Ombudsmanden udtaler samtidig, at det ikke er muligt at fastslå, at der ikke med tiden i forhold til enkelte børn – formentlig særligt børn med meget langvarige ophold i centeret – kan blive tale om vilkår i strid med konventionerne.
 

Ombudsmandens redegørelse.

Bilag: Udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.
 

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

FAKTA

UDREJSECENTER SJÆLSMARK 

 • Udrejsecenter Sjælsmark drives af Kriminalforsorgen i henhold til en kontrakt med Udlændingestyrelsen. Der er ca. 400 pladser i centeret.

 • I udrejsecenteret bor bl.a. familier med børn, der har fået endeligt afslag på asyl, hvor den ene eller begge voksne ikke medvirker til udsendelsen.

 • Ifølge tal fra Udlændingestyrelsen boede der pr. 9. september 2018 93 børn i Udrejsecenter Sjælsmark. 

SAGENS FORLØB HOS OMBUDSMANDEN 

 • 10. og 23. oktober 2017: Uanmeldte tilsynsbesøg i Udrejsecenter Sjælsmark. 

 • 10. januar 2018: Høring af Udrejsecenter Sjælsmark med spørgsmål til bl.a. børnenes trivsel, aktiviteter for børn og maden i udrejsecenteret.

 • 15. marts 2018: Svar på høringen via Direktoratet for Kriminalforsorgen.

 • Maj – december 2018: Ombudsmanden indhenter supplerende oplysninger fra Røde Kors, Kriminalforsorgen Hovedstaden og Udlændingestyrelsen.

 • 28. november 2018: Ombudsmanden sætter sagen i bero på grund af fremsættelsen af forslag til folketingsbeslutning nr. B 50 om indkvartering af børnefamilier, der har fået afslag på asyl.

 • 6. december 2018: Ombudsmanden genoptager sagen efter meddelelse om, at beslutningsforslaget er blevet taget tilbage.

 OMBUDSMANDENS TILSYNSBESØG 

 • Folketingets Ombudsmand foretager regelmæssige tilsynsbesøg i offentlige og private institutioner, især hvor mennesker er eller kan blive berøvet deres frihed.

 • Formålet med ombudsmandens tilsynsbesøg er at bidrage til at sikre, at mennesker, der opholder sig eller bor i institutioner, bliver behandlet værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder.

 • Tilsynsbesøgene sker dels som led i ombudsmandens almindelige tilsynsvirksomhed efter § 18 i ombudsmandsloven, dels i henhold til den valgfri protokol til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

 • Ombudsmandens arbejde efter protokollen udføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur. DIGNITY og Institut for Menneskerettigheder bidrager i samarbejdet med særlig lægelig og menneskeretlig ekspertise.