FOB 2018-39

Uanmeldte tilsynsbesøg i Udrejsecenter Sjælsmark – forholdene for børn

20-12-2018

Ombudsmandens Børnekontor gennemførte i oktober 2017 to uanmeldte besøg i Udrejsecenter Sjælsmark. Det første besøg blev gennemført sammen med DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur. 

Besøgene drejede sig om forholdene for børn, der er indkvarteret i centeret sammen med deres forældre. Børnene og deres familier er afviste asylansøgere, der ikke medvirker til deres udsendelse og derfor har opholdspligt i centeret. 

Ombudsmanden vurderede, at børnene i udrejsecenteret generelt set måtte siges at leve under svære forhold. Han vurderede samtidig, at vanskelighederne for børnene ikke i første række kunne tilskrives de nærmere faciliteter mv. i centeret, men i højere grad selve det forhold, at børnene havde pligt til at bo i udrejsecenteret frem for i det almindelige samfund. 

Ombudsmanden fandt imidlertid ikke, at forholdene for børn i udrejsecenteret generelt set kunne antages at være i strid med hverken FN’s Børnekonvention, FN’s Torturkonvention eller artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Han anførte endvidere, at spørgsmålet om opholdspligt for familierne grundlæggende er reguleret ved udlændingeloven, dvs. af lovgivningsmagten, og at det derfor lå uden for rammerne af ombudsmandens mandat efter ombudsmandsloven at foretage sig videre i spørgsmålet om opholdspligt mv. i centeret. 

Ombudsmanden pegede dog på mere konkrete forhold i udrejsecenteret, der kunne ændres på med sigte på bedre trivsel for børnene. Det drejede sig bl.a. om spiseforhold og fritidsaktiviteter. 

(Sag nr. 17/04167)