FOB 2018-16

Mangelfuld journalisering af ansøgninger om udbytterefusion og utilstrækkelig vejledning på hjemmeside

19-05-2018

 

 

En borger havde ikke fået svar på henvendelser om udbytterefusion, som han fem år tidligere havde sendt til SKAT. Med afsæt i sagen indledte ombudsmanden på eget initiativ en generel undersøgelse af SKATs håndtering af ældre sager på området. 

Det fremgik af SKATs oplysninger til ombudsmanden, at der i en årrække før 2016 havde manglet overblik over sagernes status, og at der kun i begrænset omfang var blevet journaliseret korrekt. SKAT mente, at det var stærkt beklageligt. Det var ombudsmanden enig i. 

Ombudsmanden mente desuden, at SKAT burde have foretaget de undersøgelser med henblik på at finde ikke-journaliserede ansøgninger, som SKAT havde mulighed for, da det blev afdækket, at der var henvendelser på området, som ikke var blevet journaliseret.  

SKAT vejledte generelt om behandlingen af udbyttesager på sin hjemmeside, men ikke om, at ansøgninger om udbytterefusion kunne være gået tabt. Ombudsmanden mente derfor ikke, at SKATs vejledning på hjemmesiden kunne anses for fyldestgørende. Da SKAT ikke kunne udelukke, at der fortsat var henvendelser, som var gået tabt, henstillede ombudsmanden, at SKAT overvejede at opdatere sin hjemmeside, med henblik på at der blev vejledt om dette forhold.  

Udbetaling af udbytterefusioner blev i august 2015 sat i bero på grund af mistanke om omfattende svindel på dette område. Ombudsmandens undersøgelse omfattede ikke forhold med tilknytning til den formodede svindel med udbytterefusioner eller SKATs tiltag som følge heraf. 

(Sag nr. 17/00670)