FOB 2018-37

Hjemmel for regler om bortfald af jagttegn og krav om bestået haglskydeprøve. Fortolkning af overgangsbestemmelser om ret til riffel- og hagljagt

12-06-2018

 

 

En borger havde før jagtlovens ikrafttræden i 1994 haft ret til at gå på hagl- og riffeljagt, men mistede sin ret til at indløse jagttegn efter den såkaldte 10-årsregel i jagttegnsbekendtgørelsen. Reglen indebærer, at jagttegnsberettigelse­ bortfalder for personer, der ikke inden for de sidste 10 år har indløst jagttegn. 

Myndighederne krævede nu, at borgeren for at få ret til at gå på riffel- og hagljagt bestod riffelprøven og haglskydeprøven, som blev indført ved henholdsvis jagtlovens ikrafttræden i 1994 og en ændring af jagttegnsbekendtgørelsen i 2013.  

Borgeren mente ikke, at der var hjemmel i jagtloven til hverken 10-årsreglen eller reglerne om haglskydeprøven i jagttegnsbekendtgørelsen.  

Borgeren mente desuden, at han i alle tilfælde i henhold til overgangsbestemmelser var fritaget fra at bestå både riffelprøven og haglskydeprøven. 

Ombudsmanden kunne ikke kritisere myndighedernes opfattelse af, at der var den fornødne hjemmel i jagtloven til at fastsætte 10-årsreglen og reglerne om haglskydeprøven i jagttegnsbekendtgørelsen. 

Ombudsmanden kunne heller ikke kritisere myndighedernes opfattelse af, at overgangsbestemmelserne om fritagelse fra riffelprøven og haglskydeprøven ikke fandt anvendelse, hvis man havde mistet sin jagttegnsberettigelse efter 10-årsreglen. 

(Sag nr. 16/01385)